Osvojení a zahraničí

Osvojení do/ze zahraničí

Osvojení dětí do ciziny a z ciziny, neboli mezinárodní osvojení, je možným řešením situace ohroženého dítěte v případě, že se pro ně nedaří najít náhradní rodinu v zemi původu. Mezinárodní osvojení je upraveno Úmluvou o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení, kterou vypracovala a přijala Haagská konference mezinárodního práva soukromého 29. 5. 1993. V České republice vstoupila tato úmluva v platnost 1. 6. 2000 a spolu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, umožňuje osvojení dětí do ciziny a z ciziny.

Haagská úmluva jasně stanovuje postup při osvojování dítěte do zahraničí, určuje povinnosti a kompetence jednotlivých institucí, definuje právo dítěte na přednostní osvojení v zemi svého původu, zaručuje biologickým rodičům anonymitu a zásadně vylučuje jakékoliv zisky z adopcí. Zároveň nařizuje signatářským státům, aby na svém území určily jeden ústřední orgán, který bude za osvojení dětí do zahraničí odpovědný. U nás tuto funkci zprostředkovatele plní Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně.

Dětem, které mohou být osvojeny, ale pro které se během 6 měsíců nepodaří nalézt vhodnou rodinu v ČR, je prostřednictvím Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí se sídlem v Brně hledána nová rodina v zahraničí. Pokud by se našla pro dítě rodina v cizině a zároveň se podařilo nalézt rodinu v ČR, je upřednostňována rodina z ČR, neboť dle Úmluvy o právech dítěte má dítě přednostní právo žít v zemi svého původu.

Další informace o mezinárodním osvojením dítěte můžete najít v tomto odkazu Úřadu pro mezinárodní ochranu dětí.

Kontakt

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí
Šilingrovo náměstí 3/4
602 00 Brno
Tel.: +420 542 215 522
E-mail: podatelna@umpod.cz
Web: www.umpod.cz