Legislativa

Co nového přináší novela zákona o sociálně – právní ochraně č. 359/1999 Sb. od 1. ledna 2013.

Předním hlediskem sociálně-právní ochrany se nově stává vedle zájmu a blaha dítěte také ochrana rodičovství, rodiny, práva na rodičovskou výchovu a péči s ohledem na širší sociální prostředí.

Novela nastavuje nový kvalitnější systém sociálně-právní ochrany dětí.

Stanovuje závazné postupy pro činnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) a dalších účastníků systému:

 • ukládá OSPOD nést odpovědnost za řízení případu, koordinovat činnosti subjektů se vztahem k ochraně práv dítěte,
 • pověřuje OSPOD pravidelným vyhodnocováním práce s rodinou,
 • pověřuje OSPOD, vytvářením individuálních plánů ochrany dítěte, objednáváním a zajišťováním služeb, pořádáním případových konferencí,
 • upravuje kuratelu péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost (výchovná opatření musí být v souladu se zájmem dítěte, pokud bude dítě umístěno v ústavu, pak co nejblíže rodičům, nebo osobám jemu blízkým),
 • klade důraz na potřebu dítěte vyrůstat v rodinném prostředí s cílem postupného utlumení ústavní péče (pokud bude dítě umístěno v ústavní péči, pak jen na dobu nezbytně nutnou, soud ve svém rozhodnutí označí konkrétní ústavní zařízení, do kterého má být dítě umístěno, každé 3 měsíce bude situace dítěte znovu vyhodnocena),
 • upravuje podmínky v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – stanovení nových povinností,
 • přináší zkvalitnění práce s biologickou rodinou (prevence sociálního osiření).

Zavádí standardy kvality práce a nastavuje minimální rámec činnosti pro všechny subjekty v systému.

Standardy jsou souborem kritérií, jejichž prostřednictvím je určena úroveň kvality poskytované sociálně-právní ochrany při postupu orgánů SPO ve vztahu k dětem, rodičům a jiným osobám odpovědným za výchovu

Přináší rozvoj náhradní rodinné péče a celkově zvyšuje podporu pěstounské péče:

 • přináší kvalitnější hmotné zabezpečení pěstounské péče na přechodnou dobu,
 • přináší zvýšení odměn pěstounů,
 • přináší diferenciaci příbuzenské pěstounské péče prarodičů v oblasti hmotného zabezpečení,
 • převádí pěstounské dávky ze systému státní sociální podpory,
 • přináší změnu způsobu příprav pěstounů,
 • vytváří podmínky pro zřízení podpůrných a odlehčovacích služeb pro nové a stávající pěstounské rodiny,
 • ruší zařízení pro výkon pěstounské péče,
 • přináší změny v systému svěřování dětí do náhradní rodinné péče (nově přednost příbuzný či osoba dítěti, nebo rodině blízká),
 • mění se funkce poradních sborů,
 • ruší centrální evidenci dětí a žadatelů na MPSV zároveň posiluje kontrolní činnost MPSV,
 • přináší změny ve lhůtách při postupování dokumentace žadatelů a dětí do evidence krajů a ÚPMOD,
 • stanovuje nové povinnosti úřadů i pověřených organizací v souvislosti se zprostředkováním NRP,
 • upravuje kontrolu a inspekci poskytování SPO (MPSV a ÚP),
 • zavádí nové pojmy: osoby pečující a osoby v evidenci,
 • nový orgánem SPO se stává Úřad práce.

Další důležitá ustanovení z oblasti náhradní rodinné péče:

 • Úprava pěstounské péče na přechodnou dobu (max. 1 roku, výjimka při přijetí sourozenců).
 • Úprava práv a povinností pro osoby pečující (pěstouny a poručníky) a osoby v evidenci (pěstouny na přechodnou dobu).

Právo na:

 1. poskytování trvalé nebo dočasné pomoci při zajištění osobní péče o svěřené děti (při vyřizování nezbytných osobních záležitostí, při ošetřování osoby blízké, dočasné pracovní neschopnosti, narození dítěte, úmrtí osoby blízké)
 2. právo na poskytnutí pomoci se zajištěním celodenní péče o svěřené děti v rozsahu alespoň 14 dní v kalendářním roce u dětí starších dvou let
 3. právo na zprostředkování psychologické, terapeutické nebo jiné odborné pomoci alespoň jednou za 6 měsíců
 4. právo na zprostředkování nebo zajištění bezplatné možnosti zvyšovat si znalosti a dovednosti
 5. právo na pomoc a asistenci při kontaktu s biologickou rodinou a zajištění vhodného prostoru

Povinnosti:

 1. povinnosti zvyšovat si kvalifikaci a dovednosti v oblasti péče o dítě v rozsahu 24 hod za 1 rok
 2. povinnost umožnit sledování naplňování dohody o výkonu pěstounské péče a spolupracovat se zaměstnancem pověřeným sledováním vývoje dětí
 3. povinnost v souladu s individuálním plánem udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost dítěte s osobami jemu blízkými, zejména rodiči, umožnit styk rodičů s dítětem, pokud soud rozhodnutím nestanoví jinak.

Úpravu finančního zabezpečení rodin s dětmi v pěstounské, poručenské péči a péči na přechodnou dobu naleznete:

S pozdravem

Středisko náhradní rodinné péče o. s., spolek

28.02.2020 | Zdroj: https://www.nahradnirodina.cz | Autor: Středisko náhradní rodinné péče