Legislativa

Co nového přináší novela zákona o sociálně – právní ochraně č. 359/1999 Sb. od 1. ledna 2013.

Předním hlediskem sociálně-právní ochrany se nově stává vedle zájmu a blaha dítěte také ochrana rodičovství, rodiny, práva na rodičovskou výchovu a péči s ohledem na širší sociální prostředí.

Novela nastavuje nový kvalitnější systém sociálně-právní ochrany dětí.

Stanovuje závazné postupy pro činnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) a dalších účastníků systému:

 • ukládá OSPOD nést odpovědnost za řízení případu, koordinovat činnosti subjektů se vztahem k ochraně práv dítěte,
 • pověřuje OSPOD pravidelným vyhodnocováním práce s rodinou,
 • pověřuje OSPOD, vytvářením individuálních plánů ochrany dítěte, objednáváním a zajišťováním služeb, pořádáním případových konferencí,
 • upravuje kuratelu péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost (výchovná opatření musí být v souladu se zájmem dítěte, pokud bude dítě umístěno v ústavu, pak co nejblíže rodičům, nebo osobám jemu blízkým),
 • klade důraz na potřebu dítěte vyrůstat v rodinném prostředí s cílem postupného utlumení ústavní péče (pokud bude dítě umístěno v ústavní péči, pak jen na dobu nezbytně nutnou, soud ve svém rozhodnutí označí konkrétní ústavní zařízení, do kterého má být dítě umístěno, každé 3 měsíce bude situace dítěte znovu vyhodnocena),
 • upravuje podmínky v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – stanovení nových povinností,
 • přináší zkvalitnění práce s biologickou rodinou (prevence sociálního osiření).

Zavádí standardy kvality práce a nastavuje minimální rámec činnosti pro všechny subjekty v systému.

Standardy jsou souborem kritérií, jejichž prostřednictvím je určena úroveň kvality poskytované sociálně-právní ochrany při postupu orgánů SPO ve vztahu k dětem, rodičům a jiným osobám odpovědným za výchovu

Přináší rozvoj náhradní rodinné péče a celkově zvyšuje podporu pěstounské péče:

 • přináší kvalitnější hmotné zabezpečení pěstounské péče na přechodnou dobu,
 • přináší zvýšení odměn pěstounů,
 • přináší diferenciaci příbuzenské pěstounské péče prarodičů v oblasti hmotného zabezpečení,
 • převádí pěstounské dávky ze systému státní sociální podpory,
 • přináší změnu způsobu příprav pěstounů,
 • vytváří podmínky pro zřízení podpůrných a odlehčovacích služeb pro nové a stávající pěstounské rodiny,
 • ruší zařízení pro výkon pěstounské péče,
 • přináší změny v systému svěřování dětí do náhradní rodinné péče (nově přednost příbuzný či osoba dítěti, nebo rodině blízká),
 • mění se funkce poradních sborů,
 • ruší centrální evidenci dětí a žadatelů na MPSV zároveň posiluje kontrolní činnost MPSV,
 • přináší změny ve lhůtách při postupování dokumentace žadatelů a dětí do evidence krajů a ÚPMOD,
 • stanovuje nové povinnosti úřadů i pověřených organizací v souvislosti se zprostředkováním NRP,
 • upravuje kontrolu a inspekci poskytování SPO (MPSV a ÚP),
 • zavádí nové pojmy: osoby pečující a osoby v evidenci,
 • nový orgánem SPO se stává Úřad práce.

Další důležitá ustanovení z oblasti náhradní rodinné péče:

 • Úprava pěstounské péče na přechodnou dobu (max. 1 roku, výjimka při přijetí sourozenců).
 • Úprava práv a povinností pro osoby pečující (pěstouny a poručníky) a osoby v evidenci (pěstouny na přechodnou dobu).

Právo na:

 1. poskytování trvalé nebo dočasné pomoci při zajištění osobní péče o svěřené děti (při vyřizování nezbytných osobních záležitostí, při ošetřování osoby blízké, dočasné pracovní neschopnosti, narození dítěte, úmrtí osoby blízké)
 2. právo na poskytnutí pomoci se zajištěním celodenní péče o svěřené děti v rozsahu alespoň 14 dní v kalendářním roce u dětí starších dvou let
 3. právo na zprostředkování psychologické, terapeutické nebo jiné odborné pomoci alespoň jednou za 6 měsíců
 4. právo na zprostředkování nebo zajištění bezplatné možnosti zvyšovat si znalosti a dovednosti
 5. právo na pomoc a asistenci při kontaktu s biologickou rodinou a zajištění vhodného prostoru

Povinnosti:

 1. povinnosti zvyšovat si kvalifikaci a dovednosti v oblasti péče o dítě v rozsahu 24 hod za 1 rok
 2. povinnost umožnit sledování naplňování dohody o výkonu pěstounské péče a spolupracovat se zaměstnancem pověřeným sledováním vývoje dětí
 3. povinnost v souladu s individuálním plánem udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost dítěte s osobami jemu blízkými, zejména rodiči, umožnit styk rodičů s dítětem, pokud soud rozhodnutím nestanoví jinak.

Úprava finančního zabezpečení rodin s dětmi v pěstounské, poručenské péči a péči na přechodnou dobu

DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE

PŘÍSPĚVEK NA ÚHRADU POTŘEB DÍTĚTE


Jedná se o pravidelný měsíční příspěvek, který umožňuje dítěti v péči pěstounů zajištění jeho potřeb.

Na příspěvek na úhradu potřeb dítěte má nárok:

 • nezletilé nezaopatřené dítě svěřené do pěstounské péče nebo
 • zletilé nezaopatřené dítě do 26 let věku, které trvale žije a společně uhrazuje náklady na své potřeby s osobou, která byla do dosažení jeho zletilosti osobou pečující.

Příspěvek se vyplácí měsíčně a odvíjí se od věku, případně zdravotního znevýhodnění daného dítěte.

Výše příspěvku je následující:

VĚK DÍTĚTE VÝŠE PŘÍSPĚVKU
do 6 let 4.950,– Kč
6–12 let 6.105,– Kč
12–18 let 6.985,– Kč
18–26 let 7.260,– Kč

Jde-li o dítě, které je podle zákona o sociálních službách osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby, je příspěvek vyšší:

VĚK
DÍTĚTE
Dítě
v I stuni
závislosti
(lehká)
Dítě
v II stupni
závislosti
(středně
těžká)
Dítě
v III stupni
závislosti
(těžká)
Dítě
v IV stupni
závislosti
(úplná)
do 6 let 5.115,– Kč 6.105,– Kč 6.490,– Kč 7.040,– Kč
6–12 let 6.215,– Kč 7.480,– Kč 7.975,– Kč 8.635,– Kč
12–18 let 7.095,– Kč 8.580,– Kč 9.130,– Kč 9.570,– Kč
18–26 let 7.425,– Kč 8.910,– Kč 9.460,– Kč 9.900,– Kč

PŘÍSPĚVEK PŘI UKONČENÍ PĚSTOUNSKÉ PÉČE

Jedná se o příspěvek, který je jednorázově vyplacen tomu, kdo byl ke dni dosažení zletilosti v pěstounské péči. Příspěvek se vyplácí tehdy, kdy daný člověk ztratí nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte.

Nárok na tento příspěvek má ten, kdo byl ke dni dosažení své zletilosti v pěstounské péči a kdo zároveň již nemá nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte.

Příspěvek se vyplácí jednorázově a každé oprávněné osobě pouze jednou. Nárok může být uplatněn až jeden rok zpětně. Výše příspěvku je 25.000,– Kč.

ODMĚNA PĚSTOUNA

Jedná se o pravidelný měsíční příspěvek, který je vyplácen v rámci náhradní rodinné péče osobě pečující a osobě v evidenci. Může se jednat i o manžele nebo dva poručníky, kteří nejsou manželé, současně – v těchto případech náleží odměna pěstouna jen jednomu z nich.

Nárok na příspěvek má osoba pečující, nebo osoba v evidenci.

Osoba pečující (tzv. „klasická“ pěstounská péče)

je fyzická osoba odpovědná za výchovu dítěte,

 • která je pěstounem (nikoli na přechodnou dobu),
 • která byla do dosažení zletilosti dítěte jeho pěstounem nebo poručníkem, a to po dobu, po kterou má nezaopatřené dítě nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte,
 • která má svěřené dítě do péče v rámci tzv. předpěstounské péče, tedy před tím, než v dané věci rozhodne soud nebo orgán sociálně-právní ochrany dětí,
 • která je poručníkem dítěte a osobně o něj pečuje, nebo
 • která má v osobní péči dítě, k němuž nemá vyživovací povinnost, a to po dobu, po kterou probíhá soudní řízení o ustanovení této osoby poručníkem.

Osoba v evidenci (tzv. profesionální pěstounská péče)

je fyzická osoba, která je vedena v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu.

Odměna pěstouna je vyplácena jako měsíční příspěvek, jeho výši znázorňuje tato tabulka:


POČET DĚTÍ, O KTERÉ JE PEČOVÁNO
VÝŠE ODMĚNY
1 dítě12.000,– Kč
2 děti18.000,– Kč
3 a více dětí30.000,– Kč
1 a více dětí ve středně těžké, těžké a úplné závislosti
na pomoci jiné osoby
30.000,– Kč
jedná se o osobu v evidenci, a to bez ohledu na to,
zda
o nějaké dítě právě pečuje
30.000,– Kč
1 a více dětí, svěřených do péče na přechodnou dobu,
pokud je toto dítě dětí ve středně těžké, těžké a úplné
závislosti na pomoci jiné osoby
20.000,– Kč

Za každé další dítě se odměna zvyšuje o 6.000,– Kč.

Pokud je osoba pečující nebo osoba v evidenci rodičem nebo prarodičem otce nebo matky svěřeného dítěte, náleží jí odměna pěstouna vždy, pokud:

 • pečuje alespoň o 3 děti
 • nebo o alespoň 1 dítě ve středně těžké, těžké a úplné závislosti na pomoci jiné osoby.

Odměna pěstouna je považována za příjem ze závislé činnosti, podléhá tedy zdanění a pojistným odvodům.

PŘÍSPĚVEK PŘI PŘEVZETÍ DÍTĚTE

Jedná se o jednorázový příspěvek, který je vyplácen pečující osobě, která převzala dítě do pěstounské péče.

Nárok na tento příspěvek má osoba pečující při převzetí dítěte do pěstounské péče.

Příspěvek se vyplácí jednorázově, a to ve výši odstupňované podle věku dítěte:

VĚK DÍTĚTE VÝŠE PŘÍSPĚVKU
do 6 let 8.000,– Kč
6–12 let 9.000,– Kč
12–18 let 10.000,– Kč

Další podrobnosti se lze dozvědět na portálu veřejné správy Ministerstva vnitra: Příspěvek při převzetí dítěte (dávka pěstounské péče).

PŘÍSPĚVEK NA ZAKOUPENÍ OSOBNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA

Jedná se o jednorázový příspěvek sloužící k úhradě nákladů spojených s nákupem nebo opravou auta pro pěstouna.

Nárok na tento příspěvek má ten, kdo má v pěstounské péči nejméně 3 děti nebo má nárok na odměnu pěstouna z důvodu péče o 3 děti, včetně zletilých nezaopatřených dětí, které zakládají osobě pečující nárok na odměnu pěstouna, pokud dotyčný zakoupil osobní motorové vozidlo nebo zajistil jeho nezbytnou celkovou opravu.

Jedná se o jednorázový příspěvek ve výši 70 % pořizovací ceny motorového vozidla nebo prokázaných výdajů na opravy, nejvýše však 100.000,– Kč, přičemž za posledních 10 kalendářních let je maximální výše těchto příspěvků poskytnutých danému pěstounovi v souhrnu 200.000,– Kč.

Vozidlo nesmí být používáno k výdělečné činnosti.

Další podrobnosti se lze dozvědět na portálu veřejné správy Ministerstva vnitra: Příspěvek na zakoupení motorového vozidla (dávka pěstounské péče).

S pozdravem

Středisko náhradní rodinné péče o. s., spolek

28.02.2020 | Zdroj: https://www.nahradnirodina.cz | Autor: Středisko náhradní rodinné péče