Specifika institutů NRP

  Vztah k dítěti (kdo je zpravidla pečující osobou) Práva a povinnosti pečující (zastupující) osoby Výhody pro dítě Ohodnocení pro pečující osobyVýživné a příspěvky pro rodiny s dětmiPráva a povinnosti původní rodiny
Osvojení (adopce) Osvojitelem se nemůže stát příbuzný v přímé linii (prarodič) a také sourozenec rodiče a mezi osvojitelem a osvojencem musí být přiměřený věkový rozdíl, zpravidla ne menší než šestnáct let Plná rodičovská zodpovědnost Dítě je ve stejném postavení jako dítě biologické (osvojitelé mají vyživovací povinnost k dítěti, dítě k osvojitelům, dědí po sobě navzájem)Bez nároku na odměnuVybrané rodinné dávky1Příbuzenské vztahy k původní rodině zanikají
Svěření do péče jiné osoby než rodiče – § 953 a násl. občanského zákoníku Zpravidla příbuzný dítěte (nebo osoba dítěti blízká) Pečuje, vychovává a zastupuje dítě jen v běžných záležitostech. Další práva a povinnosti jsou vymezeny soudním rozhodnutím.Dítě zůstává v původní rodině nebo u blízkých osob Bez nároku na odměnu. Nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte (ve výši rozdílu příspěvku a soudem určeným výživným)Výživné a vybrané rodinné dávky1 Trvá vyživovací povinnost, rodičovská zodpovědnost je omezena soudním rozhodnutím
Zprostředkovaná pěstounská péče Osoba zařazená do evidence osob vhodných stát se pěstouny, vybraná pro péči o dítě krajským úřademPečuje o dítě a vychovává ho, zastupovat dítě může jen v běžných záležitostechDítě vyrůstá v rodiněOdměna pěstouna (odvozena od minimální mzdy, daní se a platí se z něho odvody na pojistné)Dávky pěstounské péče2 a vybrané rodinné dávky1Rodičům trvá vyživovací povinnost. Nárok na výživné přechází na stát. Rodiče rozhodují v nikoli běžných záležitostech (pokud se nedohodnou s pěstouny, rozhodne soud)
Nezprostředkovaná pěstounská péčePrarodiče nebo jiní příbuzní dítěte; případně osoby blízkéPečuje o dítě a vychovává ho, zastupovat dítě může jen v běžných záležitostechDítě vyrůstá v rodiněPříspěvek při pěstounské péči (odvozen od životního minima, nedaní se a neodvádí se pojistné)3Dávky pěstounské péče2 a vybrané rodinné dávky1Rodičům trvá vyživovací povinnost. Nárok na výživné přechází na stát. Rodiče rozhodují v nikoli běžných záležitostech (pokud se nedohodnou s pěstouny, rozhodne soud)
Pěstounská péče na přechodnou dobu Osoba zařazená v evidenci žadatelů o zprostředkování NRP jako vhodná pro tento institut NRPPečuje o dítě a vychovává ho,
zastupovat dítě může jen
v běžných záležitostech
Dítě vyrůstá v rodiněOdměna pěstouna (odvozena od minimální mzdy, daní se a platí se z něho odvody na pojistné)Dávky pěstounské péče4 a vybrané rodinné dávky1+5Rodičům trvá vyživovací povinnost. Nárok na výživné přechází na stát. Rodiče rozhodují v nikoli běžných záležitostech (pokud se nedohodnou s pěstouny, rozhodne soud)
Poručenství s péčí Příbuzný nebo dítěti známá osoba nebo osoba zařazená v evidenci žadatelů o zprostředkování NRP Je zákonným zástupcem dítěte jako rodič, nemá však vyživovací povinnost. Pečuje o dítě, vychovává a zastupuje dítě a spravuje majetek dítěte. Podléhá dozoru soudu a k některým rozhodnu- tím je třeba souhlas souduDítě vyrůstá v rodině a je vyřešeno zastupování (ochrana
zájmů) dítěte
Příspěvek při pěstounské péči (odvozen od životního minima, nedaní se a neodvádí se pojistné)3 Dávky pěstounské péče2 a vybrané rodinné dávky1 Rodičovská odpovědnost zanikla, je pozastavena nebo zrušena

1 Jedná se zejména o dávky ze systému státní sociální podpory (přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, příspěvek na péči) a nemocenského pojištění (peněžitá pomoc v mateřství). Nárok na dávky ze systému státní sociální podpory posuzuje místně příslušná pobočka Úřadu práce; peněžitou pomoc v mateřství potom příslušné pracoviště České správy sociálního zabezpečení (Pražská správa sociálního zabezpečení v Praze).

2 Příspěvek při převzetí dítěte, příspěvek na úhradu potřeb dítěte, zaopatřovací příspěvek, jednorázový zaopatřovací příspěvek a příspěvek při zakoupení motorového vozidla.

3 Prarodiče mají nárok na příspěvek při pěstounské péči v nižší míře než ostatní příbuzní.

4 Pěstouni na přechodnou dobu mají nárok na příspěvek při převzetí dítěte do maximální výše 40 000 Kč za rok.

5 Pěstouni na přechodnou dobu nemají nárok na rodičovský příspěvek.