Specifika NRP a osvojení

Specifika osvojení
  Vztah k dítěti (kdo se může nebo nemůže stát pečující osobou určitého typu) Práva a povinnosti pečující (zastupující) osoby Výhody pro dítě Odměna pro pečující osobu Dávky pro děti Práva a povinnosti původní rodiny
Osvojení (adopce) Podle ustálené soudní praxe se osvojitelem nemůže stát příbuzný v přímé linii (prarodič) a také sourozenec rodiče a mezi osvojitelem a osvojencem musí být přiměřený věkový rozdíl, zpravidla ne menší než šestnáct let Plná rodičovská zodpovědnost Dítě získává novou rodinu se vším všudy, dostává se na úroveň biologických dětí svých osvojitelů, osvojitelé mají vyživovací povinnost k němu, ono k nim, dědí po sobě navzájem Žádná Běžné dávky pro rodiny s dětmi ze soc. systémů* Příbuzenské vztahy k původní rodině zanikají
Specifika NRP
Svěření do péče jiné osoby než rodiče – § 953 a násl. občanského zákoníku Zpravidla příbuzný dítěte (nebo osoba dítěti blízká) Pečuje, vychovává a další práva a povinnosti jsou vymezeny soudním rozhodnutím Dítě zůstává v původní rodině nebo u známých osob Žádná Výživné a běžné dávky pro rodiny s dětmi ze soc. systémů* Trvá vyživovací povinnost, rodičovská zodpovědnost je omezena soudním rozhodnutím
Pěstounská péče Příbuzný nebo dítěti známá osoba nebo osoba zařazená v evidenci žadatelů o zprostředkování NRP Pečuje o dítě a vychovává ho, zastupovat dítě může jen v běžných záležitostech Dítě není v ústavu a má možnost vyrůstat v rodinném prostředí Odměna pěstouna Dávky pěstounské péče, běžné dávky pro rodiny s dětmi ze soc. systémů* Rodičům trvá vyživovací povinnost. Nárok na výživné přechází na stát. Pěstoun zastupuje dítě jen v běžných záležitostech
Pěstounská péče na přechodnou dobu Osoba zařazená v evidenci žadatelů o zprostředkování NRP jako vhodná pro tento institut NRP Pečuje o dítě a vychovává ho, zastupovat dítě může jen v běžných záležitostech Dítě není v ústavu a má možnost vyrůstat v rodinném prostředí Odměna pěstouna Dávky pěstounské péče, běžné dávky pro rodiny s dětmi ze soc. systémů* Rodičům trvá vyživovací povinnost. Nárok na výživné přechází na stát. Pěstoun zastupuje dítě jen v běžných záležitostech
Poručenství s péčí Příbuzný nebo dítěti známá osoba nebo osoba zařazená v evidenci žadatelů o zprostředkování NRP Pečuje o dítě, vychovává a zastupuje dítě a spravuje majetek dítěte. Podléhá dozoru soudu a k některým rozhodnutím je třeba souhlas soudu Dítě není v ústavu a je vyřešeno zastupování (ochrana zájmů) dítěte Odměna pěstouna Dávky pěstounské péče, běžné dávky pro rodiny s dětmi ze soc. systémů* Poručníkovi nevzniká vyživovací povinnost. Rodičovská zodpovědnost zanikla, je pozastavena nebo zrušena
Poručenství bez péče Příbuzný nebo dítěti známá osoba nebo osoba zařazená v evidenci žadatelů o zprostředkování NRP, za určitých podmínek i orgán sociálně-právní ochrany dětí Poručník dítě zastupuje a spravuje majetek dítěte, k některým rozhodnutím je třeba souhlas soudu. Pečující osobou může být nadále rodič dítěte nebo může být dítě v péči osoby podle § 45 zákona o rodině či v péči pěstounů Je vyřešeno zastupování (ochrana zájmů) dítěte Žádná Žádné Poručníkovi nevzniká vyživovací povinnost. Rodičovská zodpovědnost zanikla, je pozastavena nebo zrušena
Opatrovník Kdokoliv, koho určí soud, možný i orgán sociálně-právní ochrany dětí Hájí zájem dítěte; rozsah jeho práv a povinností stanoví soud Jsou chráněny zájmy dítěte Žádná Žádné Rodičovská zodpovědnost může být omezena

* Peněžitou pomoc v mateřství lze dle § 32 zák. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v případě dětí svěřených do péče nahrazující péči rodičů uplatnit, došlo-li k převzetí dítěte do 7 let jeho věku, a to po dobu 22 týdnů při převzetí jednoho dítěte a po dobu 31 týdnů při převzetí dvou nebo více dětí, staráte-li se alespoň o dvě z těchto dětí.