Jak na to

Jak na to?

Pokud se manželé či jednotlivec rozhodnou přijmout dítě, jejich první kroky budou směřovat na obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa jejich trvalého pobytu. Zde je sociální pracovnice oddělení sociálně-právní ochrany dětí seznámí s dalším úředním postupem a dá jim formulář Žádost o zařazení do evidence žadatelů (tiskopis je též ke stažení na stránkách MPSV ČR), ke kterému je třeba následně připojit další doklady:

  • doklad o státním občanství nebo o povolení k trvalému pobytu na území ČR nebo doklad o nepřetržitém přechodném pobytu na území ČR po dobu nejméně 365 dnů podle zvláštního právního předpisu upravujícího pobyt cizinců na území ČR. Jde-li o občana EU může úřad požadovat předložení jiného dokladu, na základě kterého lze prokázat, že se žadatel zdržuje nepřetržitě na území ČR nejméně po dobu 365 dnů, nejde-li o cizince, kterému vyplývá nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu Evropské unie, zprávu o zdravotním stavu;
  • údaje o ekonomických a sociálních poměrech;
  • další potřebné doklady (§ 21 odst. 5 zákona o sociálně-právní ochraně dětí).

Podmínkou dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí je, že žadatelé k žádosti připojí také svůj písemný souhlas s tím, že orgán sociálně‑právní ochrany dětí je oprávněn o nich zjišťovat další potřebné údaje pro zprostředkování, zejména o tom, zda způsobem života bude žadatel zajišťovat pro dítě vhodné výchovné prostředí. Zároveň žadatel dává písemný souhlas s možností kdykoliv ověřit, zda nedošlo ke změně rozhodných skutečností. Žadatelé přikládají též souhlas se svou účastí na přípravě k přijetí dítěte do rodiny (povinný kurz).

Pracovnice úřadu, která má na starost náhradní rodinnou péči, navštíví také domácnost žadatelů za účelem provedení sociálního šetření. Vyžádá si zároveň opis z evidence rejstříku trestů, případně bude požadovat doklad obdobný opisu z evidence Rejstříku trestů vydaný ve státech, ve kterých se žadatel zdržoval nepřetržitě déle než 3 měsíce v době od dovršení patnáctého roku věku do podání žádosti. Neshledá-li závažné nedostatky, postoupí kompletní dokumentaci včetně vyjádření úřadu k odbornému posouzení a dalšímu řešení příslušnému krajskému úřadu nebo v Praze Magistrátu hl. m. Prahy.

Odborné posuzování

U žadatelů o náhradní rodinnou péči se posuzuje charakteristika osobnosti, psychický stav, zdravotní stav, bezúhonnost, předpoklad vychovávat dítě, motivace, která vedla k podání žádosti, stabilita partnerského vztahu a prostředí v rodině. Zjišťuje se i postoj ostatních členů rodiny k přijetí dítěte. Součástí odborného posouzení je také zhodnocení přípravy na přijetí dítěte do rodiny. Rozsah odborného posuzování je vymezen v § 27 zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

Přípravné kurzy pro budoucí náhradní rodiče zajišťuje příslušný krajský úřad, v Praze Magistrát hl. m. Prahy nebo pověřené osoby. Posláním kurzů je poskytnout vám, budoucím náhradním rodičům, potřebné vědomosti o specifických otázkách náhradní rodinné péče, zprostředkovat reálné informace o situaci a potřebách dětí žijících mimo vlastní rodinu a umožnit vám ujasnit si představy o tom, jaké dítě můžete do své péče přijmout.

V rámci příprav budete mít příležitost setkat se s odborníky z praxe a hovořit s nimi o tom, co vás zajímá. Také byste se měli setkávat s osvojiteli a pěstouny, kteří již o přijaté děti pečují a mohou vám předat své osobní zkušenosti s náhradní rodinnou péčí a zodpovědět vaše dotazy.

Na základě odborného posouzení vydá příslušný krajský úřad nebo Magistrát hl. m. Prahy rozhodnutí o vašem zařazení nebo nezařazení do evidence žadatelů o náhradní rodinnou péči. Jedná se o rozhodování v režimu správního řízení, což znamená, že v případě vašeho nesouhlasu s výsledkem rozhodnutí máte možnost podat odvolání. Jestliže krajský úřad v průběhu řízení zjistí závažné důvody, pro které nelze žadatele zařadit do evidence uchazečů, může rozhodnout o zamítnutí žádosti žadatele i před provedením odborného posouzení.

(Poznámka: žádost lze v průběhu jejího vyřizování podle aktuální situace na písemnou žádost žadatele přerušit, případně vzít zpět.)