Jak na to?

KDO SE MŮŽE STÁT OSVOJITELEM?

 • osoby jednotlivci;
 • osoby žijící v partnerském svazku bez uzavření manželství;
 • osoby, které mohou mít vlastní děti;
 • rodiny s vlastními dětmi;
 • rodiny s dalšími dětmi přijatými do náhradní rodinné péče;
 • osoby ve středním věku, jež mají přiměřené představy o věku dítěte, které chtějí do péče přijmout;
 • osoby se zdravotními problémy, pokud jejich zdravotní stav má dobrou prognózu a nijak neomezuje jejich pečovatelské a výchovné schopnosti.

FÁZE PROCESU ZPROSTŘEDKOVÁNÍ OSVOJENÍ

 1. podání žádosti o zprostředkování náhradní rodinné péče obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností;
 2. posuzování žadatelů na úrovni obecního úřadu obce s rozšířenou působností – obecní úřad shromáždí podklady pro zprostředkování, provede sociální šetření v rodině žadatelů a založí spisovou dokumentaci o žadatelích, poté postupuje kopii spisové dokumentace o žadatelích neprodleně krajskému úřadu;
 3. posuzování žadatelů krajským úřadem a zařazení do evidence – krajský úřad zařazuje žadatele do své evidence pro účely zprostředkování osvojení na základě předchozího odborného posouzení a zhodnocení přípravy k přijetí dítěte do rodiny, jejíž absolvování je pro žadatele jednou z podmínek pro zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče;
 4. výběr osvojitele pro dítě – krajský úřad vyhledává pro děti vedené v evidenci svého krajského úřadu vhodné žadatele (jak ze své evidence, tak z evidence žadatelů vedených jiným krajským úřadem);
 5. navazování kontaktu s dítětem – na základě písemného oznámení krajského úřadu má žadatel právo seznámit se s dítětem a ten, u něhož se dítě nachází, je povinen toto seznámení umožnit. Žadatel má možnost seznámit se s dítětem a podat návrh k soudu na svěření dítěte do péče před osvojením, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno písemné oznámení krajského úřadu o tom, že byl pro konkrétní dítě vybrán jako vhodný osvojitel nebo pěstoun. V odůvodněných případech může krajský úřad tuto lhůtu prodloužit, nejvýše však o 30 dnů.

PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Jestliže jste se již rozhodli, že přijmete dítě do své péče, vaše kroky povedou na sociální odbor úřadu obce s rozšířenou působností v místě vašeho trvalého bydliště (v případě manželů v místě trvalého bydliště jednoho z nich). Zde si domluvíte schůzku se sociálním pracovníkem oddělení sociálně-právní ochrany dětí, který má na starosti agendu náhradní rodinné péče. Ten vás seznámí s postupem žádosti a předá vám k vyplnění Žádost o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli.

Na úřadu zároveň získáte další formuláře, které je třeba připojit k žádosti, konkrétně se jedná o:

 • doklad o státním občanství nebo o povolení k trvalému pobytu na území ČR (ČR musí být vaším běžným bydlištěm). V případě cizinců je třeba prokázat pobyt na území ČR po dobu nejméně 365 dnů;
 • zprávu o zdravotním stavu;
 • údaje o ekonomických a sociálních poměrech;
 • opis z evidence rejstříku trestů;
 • další potřebné doklady (přesný výčet najdete v ustanovení § 21 odst. 5 zákona o sociálně-právní ochraně dětí, ale poradí vám i pracovník úřadu).

Podmínkou dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí je, že žadatelé k žádosti připojí také svůj písemný souhlas s tím, že orgán sociálně-právní ochrany dětí je oprávněn o nich zjišťovat další potřebné údaje pro zprostředkování, zejména o tom, zda způsobem života bude žadatel zajišťovat pro dítě vhodné výchovné prostředí. Zároveň žadatel dává písemný souhlas s možností kdykoliv ověřit, zda nedošlo ke změně rozhodných skutečností. Žadatelé přikládají též souhlas se svou účastí na přípravě k přijetí dítěte do rodiny (povinný kurz).

Pracovník úřadu vás po doložení vyplněné žádosti a dalších formulářů navštíví doma za účelem sociálního šetření. Pokud neshledá závažné nedostatky, postoupí kompletní dokumentaci včetně vyjádření úřadu k odbornému posouzení a dalšímu řešení, příslušnému krajskému úřadu nebo v Praze Magistrátu hl. m. Prahy.

ODBORNÉ POSUZOVÁNÍ

U žadatelů o náhradní rodinnou péči se posuzuje charakteristika osobnosti, psychický stav, zdravotní stav, bezúhonnost, předpoklad vychovávat dítě, motivace, která vedla k  podání žádosti, stabilita partnerského vztahu a prostředí v rodině. Zjišťuje se i postoj ostatních členů rodiny k přijetí dítěte. Významnou součástí odborného posouzení je také zhodnocení přípravy na přijetí dítěte do rodiny. Rozsah odborného posuzování je vymezen v § 27 zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

Přípravné kurzy pro budoucí náhradní rodiče zajišťuje příslušný krajský úřad, v Praze Magistrát hl. m. Prahy nebo pověřené osoby. Smyslem kurzů je poskytnout vám, budoucím náhradním rodičům, potřebné vědomosti o specifických otázkách náhradní rodinné péče, zprostředkovat reálné informace o situaci a potřebách dětí žijících mimo vlastní rodinu a umožnit, abyste si mohli ujasnit představy o tom, jaké dítě chcete do své péče přijmout.

V rámci příprav budete mít příležitost setkat se s odborníky z praxe a hovořit s nimi o tom, co vás zajímá. Také se můžete setkávat s osvojiteli a pěstouny, kteří již o přijaté děti pečují a mohou vám předat své osobní zkušenosti s náhradní rodinnou péčí a zodpovědět vaše dotazy.

Na základě odborného posouzení vydá příslušný krajský úřad nebo Magistrát hl. m. Prahy rozhodnutí o vašem zařazení nebo nezařazení do evidence žadatelů o náhradní rodinnou péči. Jedná se o rozhodování v režimu správního řízení a proti výsledku rozhodnutí máte možnost podat odvolání k Ministerstvu práce a sociálních věcí. Jestliže krajský úřad v průběhu řízení zjistí závažné důvody, pro které nelze žadatele zařadit do evidence uchazečů, může rozhodnout o zamítnutí žádosti žadatele i před provedením odborného posouzení. Žádost lze rovněž v průběhu jejího vyřizování podle aktuální situace na písemnou žádost žadatele přerušit, případně vzít zpět.

Pro mnohé z vás může být toto období nelehké a také může trvat různě dlouho. V současné době je méně dětí, které mohou být osvojeny, a více těch, které mohou být svěřeny do pěstounské péče. Zájemců o pěstounskou péči ubývá, zatímco zájemců o osvojení je každý rok přibližně stejný počet. Buďte trpěliví a tolerantní k těm, s nimiž jste byli v kontaktu. Snad jste měli možnost poznat jejich práci a získat k nim důvěru. Na jejich posouzení a odpovědnosti nyní závisí výběr nejvhodnější rodiny pro konkrétní dítě.

Tento čas očekávání můžete naplnit přípravami na svou budoucí roli a současně se věnovat sami sobě, partnerovi, přátelům, rodině, svým zájmům a zálibám. Kromě toho, že si dovedete představit, kde bude mít vaše dítě postýlku, jaké mu vyberete oblečení, na jaké obrázky se bude dívat, jak si budete společně hrát a povídat, pokusme se nalézt společně další možnosti, jak tento čas využít. Velice dobrou zkušeností pro vás – budoucí rodiče – může být seznámení s rodinou, která již dítě přijala. Existuje řada neziskových organizací, jež zajišťují kluby osvojitelských a pěstounských rodin, které můžete vyhledat a seznámit se s jejich programem.

Tuto dobu můžete také využít ke vzdělávání a přípravě na novou roli rodičů. Na trhu je dostatek odborné i populárně-naučné literatury, která vás může v mnohém inspirovat. Seznam odborné literatury můžete také najít na stránkách Střediska náhradní rodinné péče, kde je možné si tituly zapůjčit.