Hlavní město Praha


Jaký je postup vašeho krajského úřadu poté, kdy obdržíte žádost klientů z obce s rozšířenou působností?

MHMP po obdržení žádosti o zařazení do evidence osob vhodných stát se osvojiteli, pěstouny či pěstouny na přechodnou dobu, danou žádost nejprve zaeviduje, což znamená, že je jednotlivým žádostem přiděleno číslo jednací, pod kterým je vedeno následné správní řízení až do vydání rozhodnutí o žádosti o zařazení či nezařazení žadatele do příslušné evidence.

Následně je žadatelům o zprostředkování náhradní rodinné péče zaslána e-mailová zpráva, která je informuje o přijetí jejich žádosti a současně je žadatelům sděleno, co je bude v rámci odborného posouzení čekat. Znamená to, že bude posouzen zdravotní stav žadatelů, dále budou psychologicky vyšetřeni včetně testové diagnostiky a v neposlední řadě musí absolvovat odbornou přípravu pro přijetí dítěte do rodiny.

Nejprve je u žadatelů posouzen jejich zdravotní stav, kdy posuzující lékařka MHMP vychází z podkladů praktického lékaře. Pokud žadatelé navštěvují nějakou odbornou ambulanci, musí být součástí potvrzení praktického lékaře také zpráva od konkrétního odborného lékaře. Je důležité upozornit na skutečnost, že lékařské zprávy nesmí být starší půl roku. Pokud by byl posudek ke zdravotnímu stavu žadatele s negativním, nedoporučujícím závěrem, není již MHMP v souladu se zákonem o SPOD povinen žadatele psychologicky vyšetřovat a vydá přímo rozhodnutí o nezařazení do příslušné evidence. Pokud je posudek ke zdravotnímu stavu s kladným, doporučujícím závěrem, jsou žadatelé předáni k psychologickému vyšetření a absolvování odborné přípravy.

Co se týče psychologického vyšetření, je nejprve proveden s žadateli úvodní pohovor a současně žadatelé absolvují testové vyšetření. Po vyhodnocení testů jsou pak dál žadatelé zařazeni do odborné přípravy. Jestliže by v testové diagnostice vyšly najevo výstupy, které by byly vyhodnoceny jako kontraindikace k náhradní rodinné péči, může MHMP v tomto úseku odborného posouzení vydat zamítavé rozhodnutí. Jestliže je testové vyhodnocení pozitivní, žadatelé absolvují odbornou přípravu. Žadatelé o osvojení a dlouhodobou pěstounskou péči absolvují odbornou přípravu pro přijetí dítěte do rodiny v rozsahu 48 hodin, žadatelé o pěstounskou péči na přechodnou dobu v rozsahu 72 hodin. Po absolvování odborné přípravy pracuje s žadateli dále ještě psycholog v rámci individuálních konzultací s tím, že posuzující psycholog zohledňuje ve své zprávě k žadateli i závěry odborné přípravy.

Kdo u vás v kraji zajišťuje přípravné kurzy a jak a kde tyto kurzy probíhají?

Pro MHMP zajišťují odbornou přípravu žadatelů o náhradní rodinnou péči tři organizace. Jedná se o DC Paprsek, což je příspěvková organizace MHMP a pak jsou to dvě nestátní neziskové organizace, a to Dobrá rodina a Institut rodinné péče Natama.

DC Paprsek – odborná příprava zde probíhá celodenně v několika dnech (časové rozložení 9 – 18 hod., žadatelé mají k dispozici hodinovou přestávku na oběd). Kontakty: DC Paprsek – Rodinné centrum Zdeňka Matějčka, Svépravnická 701, Praha 9 – Hloubětín, kontaktní osoba – Mgr. Karolína Kolmanová, tel.: 724 144 402, mail: karolina.kolmanova@dcpaprsek.org, www.dcpaparsek.org.

Dobrá rodina – odborná příprava zde probíhá v programu PRIDE v odpoledních hodinách a současně jsou prováděny návštěvy přímo v rodině žadatelů (časové rozložení 16 – 20 hod., návštěvy v rodině probíhají o víkendech). Kontakty: Dobrá rodina, Klimentská 1, Praha 1, kontaktní osoba – Bc. Martina Loutná, tel.: 773 083 117, mail: martina.loutna@dobrarodina.cz, www.dobrarodina.cz.

Institut rodinné péče Natama – odborná příprava zde probíhá intenzivně během jednoho týdne (5 pracovních dní). Kontakty: Natama – Pod Kotlaskou 555/9, Praha 8, kontaktní osoba – PhDr. Petra Winnette PhD., tel.: 222 733 307, mail: info@natama.cz, www.natama.cz.

Přípravy probíhají opakovaně během celého roku, tím nejdůležitějším ukazatelem je zejména počet přijatých žádostí o náhradní rodinnou péči. Většinou je v rámci MHMP během roku uskutečněno cca 12 (14) příprav.

Jak probíhá psychologické posuzování?

Posuzující psychologové žadatelů o náhradní rodinnou péči nejsou v Praze, tj. na MHMP, jejími zaměstnanci. Ze strany MHMP je dán vůči vyjmenovaným organizacím požadavek tak, aby organizace zajistila jak psychologické vyšetření žadatelů, tak i jejich odbornou přípravu pro přijetí dítěte do rodiny. Pracovnice náhradní rodinné péče MHMP sestaví skupinu s potřebným počtem žadatelů a zástupcům jednotlivých organizací jsou k těmto žadatelům předány jejich kontaktní údaje. O průběhu psychologického vyšetření a odborné přípravy pak komunikuje s žadateli již konkrétní pracovník pověřené organizace, viz výše uvedené kontaktní údaje.

Co se týče diagnostických metod psychologického vyšetření žadatelů o náhradní rodinnou péči, nejsou v tomto směru stanoveny zákonné standardy. Každý z posuzujících psychologů užívá své diagnostické metody, př. rozhovor, anamnéza, pozorování, testové metody.

Kam se obrátit na vašem krajském úřadě (kontaktní osoba, e-mail, „hotlinka“) – pro základní informace

Agendu náhradní rodinné péče zajišťují v rámci MHMP čtyři pracovnice. Na webových stránkách MHMP jsou pro kontakt se zájemci o náhradní rodinnou péči uvedeny jejich jména, tel. čísla a mailové adresy.

Aktuálně jde o tyto pracovnice:
Mgr. Bc. Pavla Pokorná: +420 236 00 4191 / pavla.pokorna@praha.eu
Mgr. Jana Vilímková: +420 236 00 4122 / jana.vilimkova@praha.eu
Bc. Anna Valová: +420 236 00 4151 / anna.valova@praha.eu
Mgr. Lucie Štěpánková Černíčková, DiS.: +420 236 00 4143 / lucie.stepankova.cernickova@praha.eu

Další informace (např. mýty, omyly, zkušenosti, atp.)

Jako specifikum posuzování žadatelů o náhradní rodinnou péči v rámci MHMP lze vnímat skutečnost, že psychologické vyšetření včetně odborné přípravy zajišťují tři pověřené organizace a žadatelé si mohou vybrat, u které z těchto organizací chtějí odborné posouzení absolvovat.

Obsah příprav:

DC Paprsek – vlastní koncepce, jedná se o odborná témata související s problematikou přijetí dítěte do náhradní rodinné péče (zohledněn obsah příprav s odkazem na web MPSV – proces zprostředkování – odborná příprava pro přijetí dítěte do rodiny).

Natama – vlastní koncepce (zohledněn obsah příprav s odkazem na web MPSV – proces zprostředkování – odborná příprava pro přijetí dítěte do rodiny).

Dobrá rodina – příprava v programu PRIDE.
MHMP pro pracovníky ÚMČ vytvořil metodické doporučení k obsahu sociální zprávy o žadatelícho náhradní rodinnou péči. Mimo jiné jsou v tomto doporučení uvedeny právě odkazy na vyjmenované organizace zajišťující pro MHMP psychologické vyšetření a odbornou přípravu žadatelů o náhradní rodinnou péči, aby se žadatelé měli možnost s informacemi o jednotlivých přípravách seznámit a měli tak možnost se rozhodnout, co jim bude nejlépe vyhovovat, zejména se jedná o časové rozložení přípravy.

Dalším významným specifikem MHMP v přípravě žadatelů o náhradní rodinnou péči je skutečnost, že může žadatelům nabídnout absolvování psychologického vyšetření a odborné přípravy v AJ, což využívají zejména žadatelé cizinci a eventuálně smíšené páry.

Aktuálně hledáme zájemce především pro sourozenecké skupiny (tj. dvě a více dětí), pro děti s handicapy, ale také pro děti různého etnika.