Jihočeský kraj


Jaký je postup vašeho krajského úřadu poté, kdy obdržíte žádost klientů z obce s rozšířenou působností?

Zájemci o zprostředkování náhradní rodinné péče naleznou bližší informace zde: https://www.kraj-jihocesky.cz/krajsky-urad/odbor-socialnich-veci#jak-se-postupuje-po-postoupeni-nasi-zadosti-na-krajsky-urad.

Při odborném posouzení vycházejí pracovníci pracoviště náhradní rodinné péče Krajského úřadu Jihočeského kraje (dále jen „pracoviště NRP“) jednak z podkladů obsažených ve spisové dokumentaci postoupené OÚ obce s rozšířenou působností, z posouzení psychického a zdravotního stavu zájemců o zprostředkování náhradní rodinné péče (dále jen „zájemci o NRP“) psychologem a lékařem krajského úřadu a z výstupů z kurzu přípravy, které se zájemci o NRP v průběhu posouzení zúčastní, popř. je potřeba doplnit ještě některé další podklady pro rozhodnutí.

Na pracovišti NRP probíhá psychologické posouzení, resp.psychologické vyšetření, po té je spisová dokumentace předána lékaři krajského úřadu. Pak následuje absolvování kurzu přípravy. Na závěr jsou zájemci o NRP opět pozváni na pracoviště NRP, kde jsou psychologem a sociální pracovnicí seznámeni s výsledky odborného posouzení. Po odborném posouzení krajský úřad vydá rozhodnutí o zařazení či nezařazení zájemců o NRP do příslušných evidencí (osvojení, pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu).

Rychlost vyřizování žádosti o NRP (tzn. od podání žádosti na městském úřadu až po vydání rozhodnutí o zařazení do evidence zájemců o NRP krajským úřadem) záleží jednak na tom, jak rychle zájemci o NRP doloží požadované podklady, jak rychle obecní úřad obce s rozšířenou působností shromáždí údaje, provede sociální šetření a postoupí spisovou dokumentaci na krajský úřad a dále pak na průběhu psychologického, zdravotního posouzení na krajském úřadu a průběhu kurzu přípravy.

Kdo u vás v kraji zajišťuje přípravné kurzy a jak a kde tyto kurzy probíhají?

Kurzy přípravy pro krajský úřad realizuje subjekt, který vyhraje výběrové řízení pro daný rok. Mohou probíhat jak o víkendech, tak v týdnu; dopoledních i odpoledních hodinách, několikrát v roce.

Jak probíhá psychologické posuzování?

Diagnostické metody jsou individuální, zaleží na osobnostech zájemců o NRP (základem je pozorování a rozhovor) – domníváme se, že není zcela vhodné zájemcům o NRP přesně sdělovat, jaké konkrétní testy a metody jsou psychology používány, validita výsledků některých použitých metod tkví zejména v tom, že o nich zájemci o NRP nic neví.

Kam se obrátit na vašem krajském úřadě (kontaktní osoba, e-mail, „hotlinka“) – pro základní informace

Krajský úřad nemá „hotlinku“. Je však možné kontaktovat kohokoli z pracoviště NRP, neboť pracovníci NRP jsou vzájemně zastupitelní a v případě nepřítomnosti jsou přepojeny telefony v rámci pracoviště NRP, popř. info v e-mailu s informací o jejich nepřítomnosti a kontaktem na přítomného kolegu/kolegyni.

Kontakty na zodpovědné osoby – (adresa úřadu, název odboru, kontaktní osoba a vedoucí pracovník)

Kontakty:

Mgr. Eva Novotná, tel.: 386 720 641, e-mail: novotna@kraj-jihocesky.cz, vedoucí oddělení SPOD

Bc. Edita Ambrozková, tel.: 386 720 642, e-mail: ambrozkova@kraj-jihocesky.cz, sociální pracovnice NRP

Mgr. Gabriela Dobiášová, tel.: 386 720 751, e-mail: dobiasova@kraj-jihocesky.cz, sociální pracovnice NRP

Mgr. Jaroslava Kimmerová, tel.: 386 720 643, e-mail: kimmerova@kraj-jihocesky.cz,sociální pracovnice NRP

Mgr. Bc. Pavel Bláha, tel.: 386 720 644, e-mail: blahap@kraj-jihocesky.cz, psycholog NRP

Adresa pro doručování písemností:
Krajský úřad Jihočeského kraje
Odbor sociálních věcí
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
U Zimního stadionu 1952/2
Pracoviště: Generála Svobody 1986/10
370 76 České Budějovice