Jihomoravský kraj


Jaký je postup vašeho krajského úřadu poté, kdy obdržíte žádost klientů z obce s rozšířenou působností?

Po obdržení žádosti absolvují žadatelé na Krajském úřadě Jihomoravského kraje, odboru sociálních věcí (dále jen „KrÚ JMK“) vstupní pohovor. Jestliže se během něj neobjeví žádné závažné kontraindikace, jsou následně zařazeni do odborné přípravy budoucích osvojitelů či pěstounů, kterou pro KrÚ JMK zajišťuje na základě výběrového řízení pověřený subjekt (pro období r. 2018 – r. 2020 je tímto subjektem NNO – TRIADA- poradenské centrum, z.ú., Brno). Psychologické vyšetření tedy následuje až po absolvování přípravy.

Kdo u vás v kraji zajišťuje přípravné kurzy a jak a kde tyto kurzy probíhají?

Jak již bylo výše zmíněno, jedná se o NNO, kurzy probíhají v zákonem požadovaném rozsahu v několika hodinových blocích, částečně v pracovní dny, částečně během víkendu (v sobotu), přičemž délka trvání jednoho takového kurzu je zhruba 1 – 1,5 měsíce, počet účastníků bývá okolo 20. Přípravy probíhají několikrát v roce, např. v roce 2018 proběhlo 8 běhů odborné přípravy, od ledna 2019 do října 2019 proběhlo 7 běhů odborné přípravy.

Informace k odborné přípravě lze nalézt i na webových stránkách organizace TRIADA: http://www.triada-centrum.cz/vzdelavani-publikace/odborna-priprava-pestounu-a-osvojitelu

Jak probíhá psychologické posuzování?

Psychologické posouzení provádí psychologové – zaměstnanci KrÚ JMK, na kterém se také psychologické vyšetření koná. Psychologické posuzování standardně probíhá během 2 – 3 setkání (v případě návštěvy v rodině i 4 setkání), během kterých jsou i distribuovány standardní testové metody.

Kam se obrátit na vašem krajském úřadě (kontaktní osoba, e-mail, „hotlinka“) pro základní informace

Kontakty na pracovníky NRPjsou k dispozici v sekci NRP na webu www.spo-jmk.cz

Vedoucí oddělení sociální práce, SPO a rodinné politiky, pod kterou patří i oblast  NRP, je PhDr. Jarmila Bisomová, tel. č.: 541 651 158, e-mail: bisomova.jarmila@jmk.cz

Kontaktní tabulku na OÚ ORP (s adresou úřadu i s kontaktem na vedoucího pracovníka) lze rovněž nalézt na našich stránkách: https://www.spo-jmk.cz/webfiles/soubory-ke-stazeni/obecni_urad_obce_s_rozsirenou_pusobnosti_v_jmk.pdf