Pardubický kraj


Jaký je postup vašeho krajského úřadu poté, kdy obdržíte žádost klientů z obce s rozšířenou působností?

Po přijetí žádosti na Krajský úřad je spis přidělen konkrétní sociální pracovnici v závislosti na požadované formě NRP.

Spis je prostudován a jsou vyhodnocena zjevná rizika – zdravotní stav, věk žadatele, sociální zázemí žadatele, připravenost rodinného systému na NRP, motivace žadatele, bezúhonnost žadatele.

Pokud existují rizika v oblasti zdravotního stavu, předává Krajský úřad spis ke konzultaci posuzujícímu lékaři.

V případě jiných, dalších zjevných rizik je přizván psycholog dané formy NRP a proběhne schůzka s žadatelem na Krajském úřadě nebo šetření v jeho domácnosti.

V případě nekompletního spisu je OSPOD žádán o doplnění.

Při existenci závažných rizik může dojít již v této fázi k zamítnutí žádosti ze strany Krajského úřadu.

Pokud je spis v pořádku bez zjevných rizik na straně žadatelů, sociální pracovnice Krajského úřadu:

 • předává emailem či telefonicky žadateli informaci o obdržení žádosti a vysvětluje další postup – termíny a rozsah přípravy, psychologických testů, odpovídá na dotazy žadatele. Zájemcům je vždy nabídnuta možnost schůzky na Krajském úřadu.
 • pracovnice pro danou formu NRP uvědomí sociálního pracovníka spolupracující Poradny pro rodinu Pk, která zajišťuje odbornou přípravu a sociální pracovník přijede udělat výpis ze spisu zájemců, který je potřebný pro posuzující psychology
 • zve žadatele na psychologické testy a konzultaci s posuzujícím psychologem
 • zve žadatele na odbornou přípravu.

Kdo u vás v kraji zajišťuje přípravné kurzy a jak a kde tyto kurzy probíhají?

Odbornou přípravu budoucích osvojitelů a pěstounů zajišťuje Poradna pro rodinu Pardubického kraje. Kurzy probíhají v budově Mozartova Gymnázia Pardubice, kde sídlí Poradna pro rodinu Pk. Příprava na jednotlivé formy probíhá odděleně. I během realizace příprav může žadatel změnit zvolenou formu NRP.  Termín přípravy k dané formě NRP je vypsán v okamžiku, kdy se naplní kapacita skupiny. Může se proto stát, že někteří žadatelé budou čekat na začátek přípravy déle než jiní. Vždy jsou o této skutečnosti informování a kdykoli sami mohou o informaci požádat.

Příprava k NRP:

ADOPCE

 • Celkový počet hodin skupinové přípravy společně s individuální přípravou (návštěva v rodině, konzultace v poradně, závěrečný rozhovor po přípravě) překračuje požadavek celkové přípravy v rozsahu 48 hodin.
 • Skupinová práce v 6ti dnech během jednoho měsíce, 3 + 3 po sobě jdoucí pracovní dny, od 9:00 do cca 17:30 hodin
 • velikost skupiny: max.7-8 párů
 • 2-3x ročně, v závislosti na počtu žadatelů a množství dětí vhodných do osvojení

Příprava probíhá pouze v pracovní dny.

PĚSTOUNSKÁ PÉČE + Pěstounská péče na přechodnou dobu

 • Celkový počet hodin skupinové přípravy společně s individuální přípravou (návštěva v rodině, konzultace v poradně, závěrečný rozhovor po přípravě) překračuje požadavek přípravy v rozsahu minimálně 48 hodin, u PPPD minimálně 72 hodin.
 • Skupinová příprava PP je koncipována do 8 dnů během cca dvou měsíců rozdělených do tří bloků (3 + 3 + 2 po sobě jdoucí pracovní dny od 8:30 do cca 18:00 hodin). Aktuálně je skupinová příprava nastavena v rozsahu cca 60 výukových hodin
 • velikost skupiny: max. 7-8 párů
 • 2-3x ročně, v závislosti na počtu žadatelů
 • u PPPD probíhá příprava dle počtu žadatelů, v roce 2019 se konala po 2 letech

Témata přípravy:

 • Právní aspekty pěstounské péče, současný stav náhradní rodinné péče v Pardubickém kraji, cesta žadatelů, cesta dětí
 • Vývojová psychologie, charakteristika dětí v náhradní rodinné péči, syndrom CAN
 • Sourozenecké konstelace
 • Neuropsychický vývoj a zdravotní problémy dětí z pohledu pediatra, první pomoc
 • Vznik, vývoj a druhy citových vazeb
 • Dítě v náhradní rodině z pohledu pedopsychiatra
 • Etnická otázka
 • Vysvětlení procesu zprostředkování náhradní rodinné péče, finanční podpora pěstounské péče, spolupráce OSPOD a pěstounů, specifika soudního řízení
 • Uzavírání dohod o doprovázení, kontakt s biologickou rodinou
 • Návštěva dětského domova, návštěvy pěstounských rodin
 • PPPD – kurz první pomoci, práce s rodinnou historií dítěte

Příprava probíhá pouze v pracovní dny.

Jak probíhá psychologické posuzování?

Adopce – Psychologické posuzování probíhá v Poradně pro rodinu Pk, posuzující psychologové jsou zaměstnanci Poradny pro Pk. Zájemci o osvojení jsou pozváni v prvním kroku na testy, dále následuje pohovor s psychologem a přípravný kurz. Pokud jsou v rodině děti, součástí je i posouzení připravenosti dětí a rodinného systému. Psycholog následně vypracuje komplexní zprávu z psychologického posouzení žadatelů o osvojení a jejich rodinného systému, kterou následně předává zpět na KÚ.

Pěstounská péče – psychologické posouzení je také zajišťováno psychology Poradny pro rodinu Pk. Nejprve proběhne návštěva pracovnice Krajského úřadu Pk a psycholožky zodpovědné za skupinovou přípravu v domácnosti zájemce, poté jsou zájemci pozváni na testovou část psychologického posouzení a poté následuje pohovor s psychologem a skupinová příprava. Další postup je totožný s postupem popsaným výše.

Pěstounská péče na přechodnou dobu – psychologické posouzení probíhá ve stejném sledu, jak je uvedeno u osvojení. Pouze po absolvování přípravného kurzu je uskutečněna návštěva v rodině žadatelů, kde dochází ke zhodnocení dosavadních kroků. V případě, že jsou v rodině děti a to jak nezletilé tak i zletilé je dále pokračováno v posouzení rodinného systému a dětí v rodině s částečnou přípravou dětí se zaměřením na PPPD.

Kam se obrátit na vašem krajském úřadě (kontaktní osoba, e-mail, „hotlinka“) pro základní informace

Za osvojení:

Bc. Barbora Smejkalová, Dis, telefon 466 026 144, email barbora.smejkalova@pardubickykraj.cz

Za pěstounskou péči:

Mgr. Eva Řezníčková, telefon 466 026 433, email: eva.reznickova@pardubickykraj.cz

Za pěstounskou péči na přechodnou dobu:

Bc. Petra Bílá, telefon 466 026 157, email: petra.bila@pardubickykraj.cz

Kraj má dále k dispozici webové stránky www.krajprorodinu.cz, který by měl být do budoucna využíván i pro potřeby náhradní rodinné péče, kde budou vkládány aktuality týkající se rodiny a dětí včetně části zaměřené na činnost OSPOD a NRP.