Plzeňský kraj


Jaký je postup vašeho krajského úřadu poté, kdy obdržíte žádost klientů z obce s rozšířenou působností?

Jedním z prvních kroků po obdržení žádosti a spisové dokumentace žadatelů je, že posoudíme spis, zda obsahuje všechny zákonem stanovené údaje. Pak je předán lékařce k posouzení zdravotního stavu žadatelů a je domluveno první setkání žadatelů, kterým jsou sděleny obecné informace a postup správního řízení v oblasti jejich žádosti. Žadatelé dále pokračují v psychologickém vyšetření a přípravě dětí žijících v rodině. Paní psycholožka si též domlouvá další setkání a zpravidla sdělí též termíny přípravy k přijetí dítěte do rodiny. Odborné posouzení je ukončeno informováním žadatelů o vydání rozhodnutí.

Kdo u vás v kraji zajišťuje přípravné kurzy a jak a kde tyto kurzy probíhají?

Přípravné kurzy v Plzeňském kraji zajišťuje příspěvková organizace kraje, a to Centrum sociálních služeb Domažlice – Rodinná poradna v Domažlicích. Na přípravě participují externí pracovníci z řad psychologů, lékařů a sociálních pracovníků. Příprava je v rozsahu zákonem dané časové dotace 48 hodin, probíhá ve třech víkendech. Vzhledem k počtu žádostí je příprava organizovaná 4x do roka a je společná jak pro adoptivní žadatele, tak pro žadatele o PP a PPPD. Nadstavba žadatelů o PPPD je zajišťována v odpoledních hodinách, součástí této přípravy je i kurz první pomoci, který zajišťuje Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje.

Jak probíhá psychologické posuzování?

Psychologické posuzování provádí psycholog, který je zaměstnancem kraje. První konzultace probíhá před přípravným kurzem a je zaměřena na zjišťování anamnestických dat, jsou používány klinické metody – rozhovor, pozorování.

Druhé setkání je většinou až po přípravném kurzu nebo v jeho průběhu a je zaměřeno diagnosticky. Jsou používány standardizované testy doporučené MPSV, a to jak dotazníkové metody, tak projektivní.  Většinou je to formou párového setkání, je ale využíváno i skupinové zadávání technik. Výběr formy vyšetření je velmi individuální.

Kam se obrátit na vašem krajském úřadě (kontaktní osoba, e-mail, „hotlinka“) – pro základní informace

Mgr. Filip Zapletal, vedoucí odboru sociálních věcí
tel.: 377 195 164, e-mail: filip.zapletal@plzensky-kraj.cz

http://pestouni.plzensky-kraj.cz/

Kontakty na zodpovědné osoby – (adresa úřadu, název odboru, kontaktní osoba a vedoucí pracovník)

Speciální web Plzeňského kraje: http://pestouni.plzensky-kraj.cz/ kde jsou v sekci „Kdo Vám bude pomáhat“ uvedeny všechny potřebné kontaktní údaje.