Středočeský kraj


Jaký je postup vašeho krajského úřadu poté, kdy obdržíte žádost klientů z obce s rozšířenou působností?

 • žádost je přidělena příslušnému klíčovému pracovníkovi/oprávněná úřední osoba zodpovědnému za zpracování žádosti a vydání správního rozhodnutí ve věci (dále jen „KP“);
 • KP zaeviduje žádost (žadatele) do příslušného rejstříku – v souladu se Směrnicí MPSV č. j. 2013/26780-21 ze dne 19. září 2013;
 • KP provede kontrolu všech náležitostí žádosti a jejich kompletnost ve smyslu ustanovení § 21 odst. 5 zákona o SPOD, a v případě potřeby zajistí její doplnění;
 • KP dle potřeby realizuje osobní konzultaci s žadatelem o NRP;
 • KP po kompletaci spisové dokumentace zašle Informativní dopis žadateli o průběhu procesu odborného posuzování, jehož součástí je leták s informací o odborných přípravách;
 • psycholog provede samotné psychologické posouzení žadatelů a vyhotoví písemnou Zprávu o psychologickém posouzení žadatele;
 • KP přihlásí žadatele k realizaci odborné přípravy v CPSP StK (Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje, p.o., které pro kraj zajišťuje odborné přípravy žadatelů (pozn. v odůvodněných případech dohodne s pověřenou osobou realizující odborné přípravy žadatelů o NRP způsob jejich realizace, termín příprav a obsah požadované zprávy včetně termínu jejího doručení na KÚSK);
 • po obdržení zprávy z odborných příprav předá KP podklady o žadateli pro posuzujícího lékaře;
 • v průběhu celého procesu odborného posuzování KP průběžně doplňuje a aktualizuje podklady pro správní rozhodnutí ve věci žádosti o zařazení do evidence žadatelů o NRP;
 • po shromáždění podkladů je ve věci žádosti o zařazení do evidence osob vhodných vykonávat A, PP, PPPD vydáno krajským úřadem správní rozhodnutí.

Kdo u vás v kraji zajišťuje přípravné kurzy a jak a kde tyto kurzy probíhají?

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje, p.o. (příspěvková organizace kraje), zajišťuje pro Krajský úřad Středočeského kraje odborné přípravy žadatelů)k jejich zařazení do kurzu odborných příprav;

Kurzy probíhají na speciálně zřízeném pracovišti pro NRP  – NRP CPSP SK, Butovická 22/34, 158 00 Praha 5 – Jinonice

Kurzy obvykle probíhají každý měsíc ve struktuře:

 • Osvojitelé – 1 kurz maximálně 10 osob (5 párů žadatelů)
 • Pěstouni – 1 kurz maximálně 10 osob (5 párů žadatelů)
 • Pěstouni na přechodnou dobu – 1 kurz maximálně 10 osob (5 párů žadatelů)
 • Druhožadatelé – 1 kurz maximálně 10 osob (5 párů druhožadatelů)

Časová dotace odborných příprav je stanovena u žadatelů o osvojení na 57 hodin, u žadatelů o pěstounskou péči na 57 hodin a u žadatelů o pěstounskou péči na přechodnou dobu na 72 hodin. Krajský úřad stanovil časovou dotaci přípravy druhožadatelů v délce 10 hodin.

Nedílnou součástí odborných příprav je i příprava dětí, které již v rodině žijí. Příprava má dítěti napomoci, s přihlédnutím k jeho věku a rozumové vyspělosti, získat skutečný obraz o přicházejících změnách v rodině v souvislosti s příchodem dítěte. Pomoci mu porozumět nové situaci a jeho nové roli, kterou s příchodem nového člena rodiny obdrží.

Odborné přípravy probíhají individuální a skupinovou formou.

 • Individuální část přípravy spočívá zejména v sebepoznání žadatelů v oblasti motivace k náhradní rodinné péči, fungování rodinného systému, mapování sociálních kontaktů a očekávání od dítěte svěřeného do péče.
 • Skupinová část přípravy spočívá zejména v osvojení si znalostí a dovedností v oblasti náhradní rodinné péče a související právní úpravy, vývoje a potřeb dítěte včetně specifických potřeb dítěte v náhradní rodinné péči, práv dítěte včetně práv dítěte v náhradní rodinné péči a práva dítěte na udržování a rozvoj rodinných vazeb, podpory dítěte při uplatňování jeho práva vyjádřit svůj názor a účastnit se rozhodování, která se ho týkají, práva a povinností rodičů dítěte, práv a povinností pěstounů. Jednotlivé části odborných příprav jsou rozděleny do samostatných bloků.

Součástí odborné přípravy je řízená beseda s praktikujícím pěstounským či osvojitelským párem za účelem seznámení s vlastními zkušenostmi pěstounů a osvojitelů, reakcemi blízkých příbuzných a širšího okolí. Řešení citové deprivace dětí z ústavů, touhy poznat biologické rodiče. Seznámení s vlastními zkušenostmi při předávání dítěte do péče rodičů, osvojitelů, dlouhodobých pěstounů, změna vazebné osoby, navykací období.

Součástí přípravy je rovněž setkání se zástupcem zařízení institucionální péče o děti, jejímž cílem je seznámit žadatele s charakteristikami, potřebami a s osobní a rodinnou anamnézou dětí umístěných v institucionální péči, organizací a fungováním zařízení pro výkon ústavní péče (dětské centrum, dětský domov), s prostředím, kde děti žijí, a informovat o specifických úskalích ústavní péče.

Poznatky získané během přípravy jsou reflektovány v závěrečných individuálních pohovorech. Cílem je zejména shrnutí průběhu a výsledku přípravy, zjistit co nejvíce o rozsahu kompetencí jednotlivých žadatelů a jejich připravenosti na přijetí dítěte do rodiny. Zhodnotit rizikové momenty a možná úskalí náhradní rodinné péče pro konkrétní rodinu. Závěrečný pohovor umožňuje hodnotit vývoj postojů a dovedností budoucích náhradních rodičů. Četnost a rozložení přípravy na jednotlivé dny v týdnu jsou upravovány po vyhodnocení a připomínkách žadatelů a následně optimalizovány na určité časové období.

Kurzy jsou v 2. pololetí 2019 rozloženy do 2 setkání s týdenní přestávkou ve všední dny v tomto rozsahu:

 • Kurz pro osvojitele je v rozsahu 57 hod. (3 + 3 dny).
 • Kurz pro druhožadatele je v rozsahu 10 hod. (1 + 1 den).
 • Kurz pro pěstouny je v rozsahu 57 hod. (3 + 3 dny).
 • Kurz pro pěstouny na přechodnou dobu je v rozsahu 72 hod. (4 + 4 dny).

Všechny dostupné informace a kontakty na pracovníky odborných příprav jsou k dispozici na webových stránkách: http://www.poradna-rakovnik.cz/nahradni-rodinna-pece

Jak probíhá psychologické posuzování?

Psychologické posouzení je zajišťováno zaměstnanci kraje – 2 psychologové pro NRP (psycholog – žadatelé o osvojení, psycholog – žadatelé o PP, PPPD);

Všechny pohovory a jednání s žadateli probíhají za účasti psychologa v budově Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5.

Struktura psychologické posouzení (pohovor s žadateli příp. osobami žijícími s žadatelem ve společné domácnosti, písemný psychologický test, závěrečný pohovor).

Využívané techniky a testy:

 • explorativní rozhovor;
 • pozorování;
 • osobnostní dotazník (Cattell 16 PF, MMPI-2);
 • dotazníky (anamnestický, partnerský, výchovných zkušeností, prožívání);
 • projektivní techniky.

Kam se obrátit na vašem krajském úřadě (kontaktní osoba, e-mail, „hotlinka“) – pro základní informace

Kontaktní osoby krajského OSPOD jsou dostupné na webových stránkách krajského úřadu (včetně pracovníků pro NRP):

https://www.kr-stredocesky.cz/web/socialni-oblast/kontakty-na-ospod-stredoceskeho-kraje

Kontakty na zodpovědné osoby – (adresa úřadu, název odboru, kontaktní osoba a vedoucí pracovník)

Dostupné a aktuální informace o personálním zajištění výkonu SPOD na OÚ ORP Středočeského kraje jsou na webu krajského úřadu:

https://www.kr-stredocesky.cz/web/socialni-oblast/kontakty-na-pracovniky-ospod-stredoceskeho-kraje