Vysočina


Jaký je postup vašeho krajského úřadu poté, kdy obdržíte žádost klientů z obce s rozšířenou působností?

Nejprve je žadatelům zasílán email, který potvrzuje přijetí žádosti na krajský úřad. Žadatelé jsou v něm zároveň informováni, že následně mohou očekávat konání úvodního psychologického pohovoru, který vede sociální pracovník krajského úřadu + psycholog pro NRP.

Po absolvování úvodního psychologického pohovoru zpravidla následuje psychologické posouzení žadatelů a jejich rodinného systému, poté posouzení zdravotního stavu a následně absolvování přípravy k přijetí dítěte do rodiny.

Před zařazením do evidence se zpravidla koná závěrečný pohovor s žadateli za účelem dokončení odborného posouzení.

Celý proces odborného posouzení žadatelů o NRP trvá asi 1 rok. V praxi může být tento proces i delší (např. z důvodu přerušení řízení).

Proces odborného posouzení se může u jednotlivých žadatelů individuálně lišit. Stejně tak u žadatelů, kteří již jedenkrát či vícekrát absolvovali (část) odborného posouzení, je postup volen individuálně dle jejich konkrétní situace.

Pokud krajský úřad zjistí závažné důvody, pro které nelze žadatele zařadit do evidence, nepokračuje dále v odborném posouzení (některé kroky odborného posouzení neproběhnou).

Kdo u vás v kraji zajišťuje přípravné kurzy a jak a kde tyto kurzy probíhají?

Přípravu v Kraji Vysočina zajišťuje organizace, která zvítězí ve veřejné zakázce. Kurz přípravy probíhá v Jihlavě, zpravidla 3x ročně. Příprava probíhá společně pro žadatele o všechny formy NRP. Pozvánka k účasti na přípravě je žadatelům společně se závaznými termíny zasílána asi měsíc před začátkem konání.

V aktuální podobě se kurz přípravy skládá ze skupinových setkání a návštěv lektorů v domácnosti žadatelů. Skupinová setkání probíhají v pracovní dny. V některé dny se uskuteční jedno setkání (to je zpravidla plánováno na odpolední čas), některé dny se koná jedno setkání dopoledne a navazuje na to další setkání odpoledne. Kurz přípravy se zpravidla realizuje v průběhu tří měsíců.

U žadatelů, kteří již jednou přípravu dokončili, je krajský úřad oprávněn časový rozsah jejich přípravy snížit. V takovém případě probíhá příprava buď individuálně či v malé skupině.

Jak probíhá psychologické posuzování?

Psychologické posuzování zajišťuje příspěvková organizace kraje, kterou je Psychocentrum – manželská a rodinná poradna.

Zpravidla u bezdětných žadatelů, kteří žádají o NRP poprvé, probíhá psychologické posouzení ve dvou různých dnech. První den žadatelé vyplňují většinu psychodiagnostických metod (obvykle skupinově na krajském úřadě) a v dalším dnu je psychologické posuzování žadatelů individuálně dokončeno v prostorách poradny. V některých případech je nutné posouzení ještě doplnit o další termín dle konkrétní situace, stejně tak tomu je, mají-li žadatelé děti.

Součástí psychologického posouzení může být i posouzení v rodině, zejména pokud mají žadatelé početnou rodinu (vychovávají více dětí), u žadatelů s malými dětmi či v případech, kdy je třeba posoudit děti v rodině v přirozeném  prostředí (např. z důvodu vážnějšího zdravotního omezení).

V rámci psychologického posuzování využívají psychologové řadu psychodiagnostických metod (např. rozhovor, pozorování, psychologické testy atd.), které se zaměřují na komplexní posouzení osobnosti a dalších charakteristik žadatelů a fungování celé rodiny včetně individuálního posouzení vlastních i přijatých dětí v rodině.

Zpravidla bývají psychologicky posuzovány i všechny osoby sdílející společnou domácnost s žadateli.

Hlavním cílem psychologického posouzení žadatelů je zejména vyloučení závažných kontraindikací bránících přijetí dítěte do NRP včetně vyhodnocení potenciálních rizik ve vztahu k přijetí dítěte do NRP.

Kam se obrátit na vašem krajském úřadě (kontaktní osoba, e-mail, „hotlinka“) pro základní informace

Kontaktní osoby za Krajský úřad Kraje Vysočina:

Mgr. Kateřina Chalupová, tel. 564 602 859

email: chalupova.k@kr-vysocina.cz

Bc. Eva Krčková, tel. 564 602 824

email: krckova.e@kr-vysocina.cz