Legislativa

Co nového přináší novela zákona o sociálně – právní ochraně č. 359/1999 Sb. od 1. ledna 2013.

Předním hlediskem sociálně-právní ochrany se nově stává vedle zájmu a blaha dítěte také ochrana rodičovství, rodiny, práva na rodičovskou výchovu a péči s ohledem na širší sociální prostředí.

Novela nastavuje nový kvalitnější systém sociálně-právní ochrany dětí.

Stanovuje závazné postupy pro činnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) a dalších účastníků systému:

 • ukládá OSPOD nést odpovědnost za řízení případu, koordinovat činnosti subjektů se vztahem k ochraně práv dítěte,
 • pověřuje OSPOD pravidelným vyhodnocováním práce s rodinou,
 • pověřuje OSPOD, vytvářením individuálních plánů ochrany dítěte, objednáváním a zajišťováním služeb, pořádáním případových konferencí,
 • upravuje kuratelu péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost (výchovná opatření musí být v souladu se zájmem dítěte, pokud bude dítě umístěno v ústavu, pak co nejblíže rodičům, nebo osobám jemu blízkým),
 • klade důraz na potřebu dítěte vyrůstat v rodinném prostředí s cílem postupného utlumení ústavní péče (pokud bude dítě umístěno v ústavní péči, pak jen na dobu nezbytně nutnou, soud ve svém rozhodnutí označí konkrétní ústavní zařízení, do kterého má být dítě umístěno, každé 3 měsíce bude situace dítěte znovu vyhodnocena),
 • upravuje podmínky v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – stanovení nových povinností,
 • přináší zkvalitnění práce s biologickou rodinou (prevence sociálního osiření).

Zavádí standardy kvality práce a nastavuje minimální rámec činnosti pro všechny subjekty v systému.

Standardy jsou souborem kritérií, jejichž prostřednictvím je určena úroveň kvality poskytované sociálně-právní ochrany při postupu orgánů SPO ve vztahu k dětem, rodičům a jiným osobám odpovědným za výchovu

Přináší rozvoj náhradní rodinné péče a celkově zvyšuje podporu pěstounské péče:

 • přináší kvalitnější hmotné zabezpečení pěstounské péče na přechodnou dobu,
 • přináší zvýšení odměn pěstounů,
 • přináší diferenciaci příbuzenské pěstounské péče prarodičů v oblasti hmotného zabezpečení,
 • převádí pěstounské dávky ze systému státní sociální podpory,
 • přináší změnu způsobu příprav pěstounů,
 • vytváří podmínky pro zřízení podpůrných a odlehčovacích služeb pro nové a stávající pěstounské rodiny,
 • ruší zařízení pro výkon pěstounské péče,
 • přináší změny v systému svěřování dětí do náhradní rodinné péče (nově přednost příbuzný či osoba dítěti, nebo rodině blízká),
 • mění se funkce poradních sborů,
 • ruší centrální evidenci dětí a žadatelů na MPSV zároveň posiluje kontrolní činnost MPSV,
 • přináší změny ve lhůtách při postupování dokumentace žadatelů a dětí do evidence krajů a ÚPMOD,
 • stanovuje nové povinnosti úřadů i pověřených organizací v souvislosti se zprostředkováním NRP,
 • upravuje kontrolu a inspekci poskytování SPO (MPSV a ÚP),
 • zavádí nové pojmy: osoby pečující a osoby v evidenci,
 • nový orgánem SPO se stává Úřad práce.

Další důležitá ustanovení z oblasti náhradní rodinné péče:

 • Úprava pěstounské péče na přechodnou dobu (max. 1 roku, výjimka při přijetí sourozenců).
 • Úprava práv a povinností pro osoby pečující (pěstouny a poručníky) a osoby v evidenci (pěstouny na přechodnou dobu).

Právo na:

 1. poskytování trvalé nebo dočasné pomoci při zajištění osobní péče o svěřené děti (při vyřizování nezbytných osobních záležitostí, při ošetřování osoby blízké, dočasné pracovní neschopnosti, narození dítěte, úmrtí osoby blízké)
 2. právo na poskytnutí pomoci se zajištěním celodenní péče o svěřené děti v rozsahu alespoň 14 dní v kalendářním roce u dětí starších dvou let
 3. právo na zprostředkování psychologické, terapeutické nebo jiné odborné pomoci alespoň jednou za 6 měsíců
 4. právo na zprostředkování nebo zajištění bezplatné možnosti zvyšovat si znalosti a dovednosti
 5. právo na pomoc a asistenci při kontaktu s biologickou rodinou a zajištění vhodného prostoru

Povinnosti:

 1. povinnosti zvyšovat si kvalifikaci a dovednosti v oblasti péče o dítě v rozsahu 24 hod za 1 rok
 2. povinnost umožnit sledování naplňování dohody o výkonu pěstounské péče a spolupracovat se zaměstnancem pověřeným sledováním vývoje dětí
 3. povinnost v souladu s individuálním plánem udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost dítěte s osobami jemu blízkými, zejména rodiči, umožnit styk rodičů s dítětem, pokud soud rozhodnutím nestanoví jinak.

Úprava finančního zabezpečení rodin s dětmi v pěstounské, poručenské péči a péči na přechodnou dobu

1. Dávky pěstounské péče
Nově se mění způsob uplatňování nároku (formulář MPSV, žádosti vyřizuje nový orgán SPO příslušný Úřad práce).

2. Příspěvek na úhradu potřeb dítěte
Nárok na tento příspěvek má nezletilé, nezaopatřené dítě v pěstounské péči, nejdéle do 26 let, jde-li stále o nezaopatřené dítě, které žije s osobou, která byla do jeho zletilosti osobou pečující.

a) 4 500 Kč pro dítě ve věku do 6 let

b) 5 500 Kč pro dítě ve věku od 6 do 12 let

c) 6 350 Kč pro dítě ve věku od 12 do 18 let

d) 6 600 Kč pro dítě ve věku od 18 do 26 let

Pokud jde o dítě, které je závislé na pomoci jiné fyzické osoby, je dán příspěvek na úhradu potřeb dítěte takto:

Dítě ve věkuDítě ve stupni závislosti I (lehká závislost) KčDítě ve stupni závislosti II (středně těžká závislost) KčDítě ve stupni závislosti III (těžká závislost) KčDítě ve stupni závislosti IV (úplná závislost) Kč
Do 6 let4 6505 5505 9006 400
6 – 12 let5 6506 8007 2507 850
12 – 18 let6 4507 8008 3008 700
18 – 26 let6 7508 1008 6009 000

3. Příspěvek při ukončení pěstounské péče
Tento příspěvek náleží dítěti v pěstounské péči ke dni dosažení plnoletosti a zároveň zaniká nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Náleží pouze jednou a to ve výši 25 000 Kč.

4. Odměna pěstouna
Nárok na tuto odměnu má osoba pečující a podle novely zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí také osoba, která je v evidenci. Podle §47k se odměna pěstouna pro účely zákonů upravující daně z příjmů, pojistné na sociální zabezpečení, pojistné na úrazové pojištění a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění, považuje za příjem ze závislé činnosti. Výše odměny pěstouna za kalendářní měsíc, pokud není stanoveno jinak:

a) 8 000 Kč pečuje-li o 1 dítě

b) 12 000 Kč pečuje-li o 2 děti

c) 20 000 Kč pečuje-li o 3 děti, nebo o jedno, které je závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), III (těžká závislost), IV (úplná závislost), nebo pokud je v evidenci (jako pěstoun na přechodnou dobu), i když nepečuje o žádné dítě

d) 24 000 Kč pečuje-li o 1 dítě na přechodnou dobu, které je závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), III (těžká závislost), nebo IV (úplná závislost)

Za každé další dítě svěřené do péče se odměna pěstouna zvyšuje o 4 000 Kč.

Odměna pěstouna náleží osobě pečující nebo osobě v evidenci, která je rodičem nebo prarodičem otce nebo matky svěřeného dítěte, pouze v případech hodných zvláštního zřetele, zejména s ohledem na sociální a majetkové poměry osoby pečující nebo osoby v evidenci a jejich rodiny a s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu dítěte. Pro účely rozhodnutí o přiznání odměny pěstouna je krajská pobočka Úřadu práce povinna si vyžádat vyjádření příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

1.1.1 Příspěvek při převzetí dítěte

Tento příspěvek náleží pouze jednorázově osobě, která převzala dítě do pěstounské péče.

Výše příspěvku:

a) do 6 let 8 000 Kč
b) od 6 let do 12 let 9 000 Kč
c) od 12 let do 18 let 10 000 Kč

1.1.2 Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla

Nárok na tento příspěvek má osoba, která má v pěstounské péči nejméně 3 děti. Může příspěvek využít i na nezbytnou opravu motorového vozidla, které už vlastní, ale nepoužívá ho k výdělečné činnosti. Výše příspěvku je 70% pořizovací ceny vozidla (opravy), nejvíce 100 000 Kč. Součet příspěvků přede dnem podání žádosti nesmí za posledních 10 let přesáhnout 200 000 Kč.

 • Úpravu dohod o výkonu pěstounské péče a nastavení pravidel
 • Čerpání státního příspěvku na výkon PP (48.000,- Kč á rok/rodina) a nastavení režimu

Pozn: V souvislosti s přijetím zákona dojde i ke změnám v dalších s tímto zákonem souvisejících právních předpisech, např. zákona o rodině přináší tzv. 3 měsíční nezájem a povinnost poučení o důsledcích pro biologické rodič.

Za zmínku stojí také, že osoby pečující i osoby v evidenci budou mít možnost nově pracovat bez omezení, pokud tím nebude ohrožen zájem dítěte.

Přechodná ustanovení novely zákona o SPO: zahájená řízení v době před novelou budou normálně dokončena v duchu předchozího znění zákonů

Další nové informace se chystáme postupně doplňovat.

S pozdravem

Středisko náhradní rodinné péče o. s.

12.12.2012 | Zdroj: https://www.nahradnirodina.cz | Autor: Středisko náhradní rodinné péče