Dávky pěstounské péče

Dávky pěstounské péče upravuje zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí. Jako pěstounská péče se pro účely dávek pěstounské péče posuzuje péče o dítě poskytovaná:

a) osobou v evidenci – osobou vedenou v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu;

b) osobou pečující, tedy osobou

  • která je pěstounem,
  • která byla do dosažení zletilosti dítěte jeho pěstounem nebo poručníkem, a to po dobu, po kterou má nezaopatřené dítě nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte,
  • které je před rozhodnutím soudu o svěření dítěte do pěstounské péče rozhodnutím soudu nebo orgánu sociálně-právní ochrany dětí dočasně dítě svěřeno do péče a která má zájem stát se pěstounem, a to po dobu trvání takové péče,
  • která je poručníkem dítěte, jestliže o dítě osobně pečuje,
  • která má v osobní péči dítě, k němuž nemá vyživovací povinnost, a to po dobu, po kterou probíhá soudní řízení o ustanovení této osoby poručníkem.

Dávkami pěstounské péče jsou:

  • příspěvek na úhradu potřeb dítěte;
  • odměna pěstouna;
  • příspěvek při převzetí dítěte;
  • příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla;
  • příspěvek při ukončení pěstounské péče.

Při společné pěstounské péči manželů náleží odměna pěstouna jen jednomu z manželů určenému na základě dohody manželů. Nedohodnou-li se manželé, určí příslušná krajská pobočka úřadu práce, kterému z manželů se dávka pěstounské péče přizná. Odměna pěstouna se pro účely zákonů upravující daň z příjmu, pojistné na sociální zabezpečení, pojistné na úrazové zabezpečení, pojistné na úrazové pojištění a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění považuje za příjem ze závislé činnosti.