Dávky pěstounské péče

Dávky pěstounské péče upravuje zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí. Jako pěstounská péče se pro účely dávek pěstounské péče posuzuje péče o dítě poskytovaná:

a) osobou v evidenci – osobou vedenou v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu;

b) osobou pečující, tedy osobou

 • která je pěstounem,
 • která byla do dosažení zletilosti dítěte jeho pěstounem nebo poručníkem, a to po dobu, po kterou má nezaopatřené dítě nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte,
 • které je před rozhodnutím soudu o svěření dítěte do pěstounské péče rozhodnutím soudu nebo orgánu sociálně-právní ochrany dětí dočasně dítě svěřeno do péče a která má zájem stát se pěstounem, a to po dobu trvání takové péče,
 • která je poručníkem dítěte, jestliže o dítě osobně pečuje,
 • která má v osobní péči dítě, k němuž nemá vyživovací povinnost, a to po dobu, po kterou probíhá soudní řízení o ustanovení této osoby poručníkem.

Dávkami pěstounské péče jsou:

 • příspěvek na úhradu potřeb dítěte;
 • odměna pěstouna;
 • příspěvek při převzetí dítěte;
 • příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla;
 • příspěvek při ukončení pěstounské péče.

PŘÍSPĚVEK NA ÚHRADU POTŘEB DÍTĚTE

Jedná se o pravidelný měsíční příspěvek, který umožňuje dítěti v péči pěstounů zajištění jeho potřeb.

Na příspěvek na úhradu potřeb dítěte má nárok:

 • nezletilé nezaopatřené dítě svěřené do pěstounské péče nebo
 • zletilé nezaopatřené dítě do 26 let věku, které trvale žije a společně uhrazuje náklady na své potřeby s osobou, která byla do dosažení jeho zletilosti osobou pečující.

Příspěvek se vyplácí měsíčně a odvíjí se od věku, případně zdravotního znevýhodnění daného dítěte.

Výše příspěvku je následující:

VĚK DÍTĚTE VÝŠE PŘÍSPĚVKU
do 6 let 4.950,– Kč
6–12 let 6.105,– Kč
12–18 let 6.985,– Kč
18–26 let 7.260,– Kč

Jde-li o dítě, které je podle zákona o sociálních službách osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby, je příspěvek vyšší:

VĚK
DÍTĚTE
Dítě
v I stupni
závislosti
(lehká)
Dítě
v II stupni
závislosti
(středně
těžká)
Dítě
v III stupni
závislosti
(těžká)
Dítě
v IV stupni
závislosti
(úplná)
do 6 let 5.115,– Kč 6.105,– Kč 6.490,– Kč 7.040,– Kč
6–12 let 6.215,– Kč 7.480,– Kč 7.975,– Kč 8.635,– Kč
12–18 let 7.095,– Kč 8.580,– Kč 9.130,– Kč 9.570,– Kč
18–26 let 7.425,– Kč 8.910,– Kč 9.460,– Kč 9.900,– Kč

ODMĚNA PĚSTOUNA je vyplácena jako měsíční příspěvek, jeho výši znázorňuje tato tabulka:


POČET DĚTÍ, O KTERÉ JE PEČOVÁNO
VÝŠE ODMĚNY
1 dítě12.000,– Kč
2 děti18.000,– Kč
3 a více dětí30.000,– Kč
1 a více dětí ve středně těžké, těžké a úplné závislosti
na pomoci jiné osoby
30.000,– Kč
1 a více dětí, svěřených do péče na přechodnou dobu,
pokud je toto dítě dětí ve středně těžké, těžké a úplné
závislosti na pomoci jiné osoby
20.000,– Kč
Osoba v evidenci PPD, která aktuálně nepečuje o dítě20.000,- Kč

Pokud je osoba pečující nebo osoba v evidenci rodičem nebo prarodičem otce nebo matky svěřeného dítěte, náleží jí odměna pěstouna vždy, pokud:

 • pečuje o 3 a více dětí
 • nebo o alespoň 1 dítě, které je ve středně těžké, těžké a úplné závislosti na pomoci jiné osoby.

Odměna pěstouna je považována za příjem ze závislé činnosti, podléhá tedy zdanění a pojistným odvodům.

Při společné pěstounské péči manželů náleží odměna pěstouna jen jednomu z manželů určenému na základě dohody manželů. Nedohodnou-li se manželé, určí příslušná krajská pobočka úřadu práce, kterému z manželů se dávka pěstounské péče přizná. Odměna pěstouna se pro účely zákonů upravující daň z příjmu, pojistné na sociální zabezpečení, pojistné na úrazové zabezpečení, pojistné na úrazové pojištění a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění považuje za příjem ze závislé činnosti.

PŘÍSPĚVEK PŘI PŘEVZETÍ DÍTĚTE

Jedná se o jednorázový příspěvek, který je vyplácen pečující osobě, která převzala dítě do pěstounské péče.

Nárok na tento příspěvek má osoba pečující při převzetí dítěte do pěstounské péče.

Příspěvek se vyplácí jednorázově, a to ve výši odstupňované podle věku dítěte:

VĚK DÍTĚTE VÝŠE PŘÍSPĚVKU
do 6 let 8.000,– Kč
6–12 let 9.000,– Kč
12–18 let 10.000,– Kč

PŘÍSPĚVEK NA ZAKOUPENÍ OSOBNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA

Jedná se o jednorázový příspěvek sloužící k úhradě nákladů spojených s nákupem nebo opravou auta pro pěstouna.

Nárok na tento příspěvek má ten, kdo má v pěstounské péči nejméně 3 děti nebo má nárok na odměnu pěstouna z důvodu péče o 3 děti, včetně zletilých nezaopatřených dětí, které zakládají osobě pečující nárok na odměnu pěstouna, pokud dotyčný zakoupil osobní motorové vozidlo nebo zajistil jeho nezbytnou celkovou opravu.

Jedná se o jednorázový příspěvek ve výši 70 % pořizovací ceny motorového vozidla nebo prokázaných výdajů na opravy, nejvýše však 100.000,– Kč, přičemž za posledních 10 kalendářních let je maximální výše těchto příspěvků poskytnutých danému pěstounovi v souhrnu 200.000,– Kč.

Vozidlo nesmí být používáno k výdělečné činnosti.

PŘÍSPĚVEK PŘI UKONČENÍ PĚSTOUNSKÉ PÉČE

Jedná se o příspěvek, který je jednorázově vyplacen tomu, kdo byl ke dni dosažení zletilosti v pěstounské péči. Příspěvek se vyplácí tehdy, kdy daný člověk ztratí nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte.

Nárok na tento příspěvek má ten, kdo byl ke dni dosažení své zletilosti v pěstounské péči a kdo zároveň již nemá nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte.

Příspěvek se vyplácí jednorázově a každé oprávněné osobě pouze jednou. Nárok může být uplatněn až jeden rok zpětně. Výše příspěvku je 25.000,– Kč.