Dávky pěstounské péče

Dávky pěstounské péče upravuje zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí. Jako pěstounská péče se pro účely dávek pěstounské péče posuzuje péče o dítě poskytovaná:

a) osobou v evidenci – osobou vedenou v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu;
b) osobou pečující, tedy osobou:

  • která je pěstounem,
  • která byla do dosažení zletilosti dítěte jeho pěstounem nebo poručníkem, a to po dobu, po kterou má nezaopatřené dítě nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte,
  • které je před rozhodnutím soudu o svěření dítěte do pěstounské péče rozhodnutím soudu nebo orgánu sociálně-právní ochrany dětí dočasně dítě svěřeno do péče a která má zájem stát se pěstounem, a to po dobu trvání takové péče,
  • která je poručníkem dítěte, jestliže o dítě osobně pečuje,
  • která má v osobní péči dítě, k němuž nemá vyživovací povinnost, a to po dobu, po kterou probíhá soudní řízení o ustanovení této osoby poručníkem.

Typy dávek pěstounské péče

  1. příspěvek na úhradu potřeb dítěte,
  2. odměna pěstouna,
  3. příspěvek při převzetí dítěte,
  4. příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla,
  5. příspěvek při pěstounské péči.

Významným finančním zabezpečením pro nezaopatřeného mladého dospělého, který ještě studuje a žije i nadále v pěstounské péči, je opakující se zaopatřovací příspěvek. Při ukončení pěstounské péče náleží zletilému, který již nestuduje, jednorázový zaopatřovací příspěvek.

Odměna pěstouna a příspěvek při pěstounské péči

Odměna a příspěvek náleží osobám, které pečují o děti jiných rodičů prostřednictvím pěstounské péče. Nárok na odměnu mají osoby pečující a osoby v evidenci, které vykonávají tzv. zprostředkovanou pěstounskou péči (pěstouni a pěstouni na přechodnou dobu). Příspěvek při pěstounské péči je poskytován při výkonu nezprostředkované pěstounské péče (pěstouni prarodiče, příbuzní a jiné blízké osoby, osobně pečující poručníci).

Od roku 2022 je výpočet obou dávek vázán buď na minimální mzdu (odměna pěstouna) nebo životní minimum (příspěvek při pěstounské péči) a jejich výše se liší také podle počtu svěřených dětí a v případě péče o děti se zdravotním znevýhodněním. Odměna a příspěvek při pěstounské péči se vyplácí měsíčně. Odměna pěstouna se považuje za příjem ze závislé činnosti a podléhá odvodům na daň z příjmu, pojistné na sociální zabezpečení, zdravotní a úrazové pojištění, příspěvek při pěstounské péči je nižší a již nepodléhá žádným odvodům.

Datem 1. 8. 2022 vstoupila v platnost novela zákona o důchodovém pojištění upravující zdravotní pojištění nezprostředkovaných pěstounů (těch, kteří měli k 31. 12. 2021 nárok na odměnu a dále pak na příspěvek při pěstounské péči) a náhradní dobu pojištění pro účely důchodů během výkonu pěstounské péče.

Novela dále přišla s možností čerpání adaptačního bonusu pro skupinu pěstounů (kteří jsou nezprostředkovaní a přijali dítě po 31. 12. 2021) a osoby mající dítě v péči jiné osoby, kteří pečují o dítě s nárokem na příspěvek na úhradu potřeb dítěte.

Pěstouni na přechodnou dobu mají nárok na odměnu po dobu, kdy jsou zařazeni do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu. Při společné pěstounské péči manželů pobírá odměnu nebo příspěvek při pěstounské péči pouze jeden z manželů určený na základě dohody manželů. Nedohodnou-li se manželé, určí příslušná krajská pobočka Úřadu práce ČR, kterému z manželů se dávka pěstounské péče přizná.

Aktuálnost informací doporučujeme konzultovat na příslušné pobočce Úřadu práce nebo na naší infolince na čísle 725 756 505. Více informací najdete také na stránkách Úřadu práce nebo na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.