Práva a povinnosti při výkonu p. péče

Novelou zákona o sociálně-právní ochraně dětí, platné od 1. 1. 2013, došlo k úpravě práv a povinností pečujících osob a osob v evidenci.

Osobou pečující se rozumí jiná fyzická osoba odpovědná za výchovu dítěte:

  • která je pěstounem;
  • která byla do dosažení zletilosti dítěte jeho pěstounem nebo poručníkem, a to po dobu, po kterou má nezaopatřené dítě nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte;
  • které je před rozhodnutím soudu o svěření dítěte do pěstounské péče rozhodnutím soudu nebo orgánu sociálně-právní ochrany dočasně svěřeno do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem, a to po dobu trvání takové péče;
  • která je poručníkem dítěte, jestliže o dítě osobně pečuje;
  • která má v osobní péči dítě, k němuž nemá vyživovací povinnost, a to po dobu, po kterou probíhá soudní řízení o ustanovení této osoby poručníkem.

Osobou v evidenci se rozumí fyzická osoba, která je vedena v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu.

Osoba pečující a osoba v evidenci má:

a) Právo na poskytnutí trvalé nebo dočasné pomoci při zajištění osobní péče o svěřené dítě.

b) Právo na poskytnutí pomoci se zajištěním celodenní péče o svěřené dítě nebo děti, která je přiměřená věku dítěte, v rozsahu alespoň 14 kalendářních dnů v kalendářním roce, jestliže svěřené dítě dosáhlo alespoň věku 2 let.

c) Právo na zprostředkování psychologické, terapeutické nebo jiné odborné pomoci alespoň jednou za 6 měsíců.

d) Právo na zprostředkování nebo zajištění bezplatné možnosti zvyšovat si znalosti a dovednosti.

e) Právo na pomoc při plnění povinností udržovat a podporovat kontakt dítěte s jeho vlastní rodinou včetně pomoci při zajištění místa pro uskutečňování styku oprávněných osob s dítětem a při zajištění asistence při tomto styku.

f) Povinnost zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě v rozsahu 24 hodin v době 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích.

g) Pěstouni uzavírají dohodu o výkonu pěstounské péče a mají povinnost umožnit sledování naplňování dohody o výkonu pěstounské péče.

h) V souladu s individuálním plánem ochrany dítěte povinnost udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost dítěte s osobami dítěti blízkými, zejména s rodiči, a umožnit styk rodičů s dítětem v pěstounské péči, pokud soud rozhodnutím nestanoví jinak.

Pečující osoby a osoby v evidenci také nově uzavírají dohodu o výkonu pěstounské péče. Touto dohodou by měly být upraveny podrobnosti ohledně výkonu práv a povinností pěstounů. Dohody musí být v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte a při jejich tvorbě se musí přihlížet k zájmům a individuálním potřebám dítěte i pečujících osob a osob v evidenci.

Dohody jsou sepsány na základě návrhu obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v jejímž obvodu má trvalý pobyt osoba pečující nebo osoba v evidenci, zpravidla ve lhůtě 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí příslušného orgánu o svěření prvního dítěte do péče osoby pečující nebo rozhodnutí o zařazení osoby v evidenci do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu. Nebude-li dohoda ve stanovené lhůtě uzavřena, rozhodne obecní úřad o úpravě práv a povinností dotčené osoby svým rozhodnutím.

Na základě souhlasu příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností může dohodu uzavřít krajský úřad, obecní úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu nemá osoba pečující nebo osoba v evidenci trvalý pobyt, nebo pověřená osoba. Osoby pečující nebo osoby v evidenci mohou vypovědět dohodu o výkonu pěstounské péče bez udání důvodu.