Hostitelská péče

Pojem hostitelská péče není zákonem jasně definovaný a nejedná se o institut náhradní rodinné péče. Vzhledem k tomu, že je ale v praxi využíván, uvádíme zde stručnou charakteristiku této formy pobytu dítěte mimo vlastní rodinu.

Ředitel ústavního zařízení může po předchozím písemném souhlasu úřadu obce s rozšířenou působností, který je opatrovníkem dítěte, povolit dítěti dočasný (obvykle víkendový, případně prázdninový) pobyt mimo ústavní zařízení i u jiných fyzických osob než u rodičů a příbuzných. Při této formě péče se zpravidla nepředpokládá možnost trvalého umístění dítěte v „hostitelské“ rodině.

Doba pobytu je omezena v rozsahu 30 kalendářních dnů při prvním pobytu u těchto osob. Příslušný úřad před vydáním souhlasu zkoumá rodinné a sociální prostředí, v němž bude dítě pobývat, a přihlíží k individuálnímu plánu ochrany dítěte.

Zpravidla si vyžádá u krajského úřadu odborné posouzení osob, které o poskytování „hostitelské péče“ žádají. Bylo-li dítě umístěno v ústavním zařízení na základě žádosti svých rodičů či zákonných zástupců, nelze návštěvu u jiné fyzické osoby povolit bez jejich písemného souhlasu.

Tato forma pobytu mimo ústavní zařízení je vhodná především pro děti, které dlouhodobě žijí v ústavní péči. Jsou to děti převážně starší, děti s  různými výchovnými nebo zdravotními problémy, sourozenecké skupiny apod. Na straně zájemců o poskytování „hostitelské péče“ jsou v mnoha případech velmi zkreslené představy o tom, jakým dětem má být poskytována a v čem by tato pomoc měla spočívat. Má-li být tato pomoc ku prospěchu dítěte, musí mít jasný rámec a být především srozumitelná dítěti. Neměla by být v žádném případě nesystematickým zásahem do života dítěte a zájemci o tuto formu péče by měli být velmi dobře seznámeni s potřebami dětí a dopady hostitelské péče na psychiku a prožívání dítěte.

Hostitelská péče bývá též využívána v případě navazování kontaktu dítěte se zájemci o jeho svěření do náhradní rodinné péče, jež byli prověřeni a vybráni příslušným krajským úřadem.

Další informace o hostitelské péči se dočtete v publikaci Děti patří domů, o.s. – Hostitelská péče a příprava k ní – odborná metodika.