Hostitelská péče

Hostitelská péče je forma pomoci dětem žijícím v ústavní péči, nejedná se však o institut náhradní rodinné péče.

Ředitel ústavního zařízení může po předchozím písemném souhlasu úřadu obce s rozšířenou působností, který je opatrovníkem dítěte, povolit dítěti dočasný (obvykle víkendový, případně prázdninový) pobyt mimo ústavní zařízení i u jiných fyzických osob než u rodičů a příbuzných. Při této formě péče se zpravidla nepředpokládá možnost trvalého umístění dítěte v „hostitelské“ rodině. Doba pobytu je omezena v rozsahu 30 kalendářních dnů při prvním pobytu u těchto osob. Příslušný úřad před vydáním souhlasu zkoumá rodinné a sociální prostředí, v němž bude dítě pobývat, a přihlíží k individuálnímu plánu ochrany dítěte, je-li zpracován. Zpravidla si vyžádá u krajského úřadu odborné posouzení osob, které o poskytování „hostitelské péče“ žádají. Bylo-li dítě umístěno v ústavním zařízení na základě žádosti svých rodičů či zákonných zástupců, nelze tuto formu pomoci povolit bez jejich písemného souhlasu.

Tato forma pomoci je vhodná především pro starší děti, které dlouhodobě žijí v ústavní péči. Na straně zájemců o poskytování „hostitelské péče“ jsou v mnoha případech velmi zkreslené představy o tom, jakým dětem má být poskytována a v čem by tato pomoc měla spočívat. Má-li být tato pomoc ku prospěchu dítěte, musí být poskytována odborně, dlouhodobě a s velkou citlivostí. Lidé, kteří by chtěli poskytovat hostitelskou péči, by měli úzce spolupracovat s odborníky a měli by být na poskytování této pomoci velmi dobře připraveni.

Hostitelská péče bývá též využívána v případě navazování kontaktu dítěte se zájemci o jeho svěření do náhradní rodinné péče, jež byli prověřeni a vybráni příslušným krajským úřadem.

Další informace o hostitelské péči se dočtete v publikaci Děti patří domů, o.s. – Hostitelská péče a příprava k ní – odborná metodika.