Domů » Základní informace » Nároky na osvojitele a pěstouny

Nároky na osvojitele a pěstouny

Každá nová rodina má být nalezena a vybrána ku prospěchu dítěte. Nároky na všechny, kteří pečují a vychovávají děti, jsou stejné. K povinnostem osvojitelů a pěstounů však přibývají ještě další.

Důležité okolnosti ke zvážení:

 • Vaše důvody k přijetí dítěte by měly vycházet z jasné osobní motivace (vnitřního přesvědčení).
 • Vaše zaměstnání a zázemí by mělo stabilně umožňovat finančně zajistit dítě a rodinu (v případě pěstounství spolu s dávkami pěstounské péče).
 • Pracovní vytíženost by měla být taková, abyste měli dostatek času na výchovu dítěte (zpočátku je nutné, aby jeden z rodičů mohl zůstat s dítětem doma a přizpůsobit svůj život jeho potřebám).
 • Vaše bytová situace by měla odpovídat potřebám dítěte.
 • Měli byste se cítit duševně i fyzicky schopni vychovat dítě.
 • Váš věk by měl odpovídat přirozenému poměru mezi rodiči a dítětem (platí pro osvojitele).
 • Nejdůležitější podmínkou, aby se dítě zdárně vyvíjelo, je zajistit mu stabilní rodinné zázemí (nebo bezpečné přechodné rodinné zázemí).
 • Měli byste být schopni vžít se do cítění a světa dítěte, být trpěliví, přizpůsobiví, tolerantní, laskaví a otevření.
 • Měli byste být schopni otevřeně komunikovat s odborníky a nebát se jich zeptat na názor či radu.

Osvojiteli a pěstouny se mohou stát také:

 • osoby jednotlivci;
 • osoby žijící v partnerském svazku bez uzavření manželství;
 • osoby žijící ve stejnopohlavním páru;
 • osoby, které mohou mít vlastní děti;
 • rodiny s vlastními dětmi;
 • rodiny s dalšími dětmi přijatými do náhradní rodinné péče;
 • osoby ve středním věku, jež mají přiměřené představy o věku dítěte, které chtějí do péče přijmout;
 • osoby se zdravotními problémy, pokud jejich zdravotní stav má dobrou prognózu a nijak neomezuje jejich pečovatelské a výchovné schopnosti.

Podávání žádostí

Jestliže jste se již rozhodli, že přijmete dítě do své péče, musíte nejprve požádat o zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování osvojení a pěstounské péče. Ke zprostředkování osvojení nedochází v případě, že rodiče dali souhlas k osvojení dítěte předem ve vztahu k určitým osvojitelům. V těchto případech k vašemu posuzování dochází až v průběhu soudního řízení o svěření dítěte do péče, které se zahájí na základě vámi podaného návrhu. Žádosti přijímá sociální odbor úřadu obce s rozšířenou působností (OSPOD) v místě vašeho trvalého bydliště (v případě manželů v místě trvalého bydliště jednoho z nich).

Seznam orgánů sociálně-právní ochrany dětí s příslušnými kontakty naleznete v naší sekci Kontakty.

Na úřadu (případně i v elektronické podobě) získáte formulář (tiskopis) žádosti, ke které je třeba připojit další náležitosti:

 • doklad o státním občanství nebo o povolení k trvalému pobytu na území ČR (ČR musí být vaším běžným bydlištěm). V případě cizinců je třeba prokázat pobyt na území ČR po dobu nejméně 365 dnů;
 • zprávu o zdravotním stavu;
 • údaje o ekonomických a sociálních poměrech;
 • další potřebné doklady (přesný výčet najdete v ustanovení § 21 odst. 5 zákona o sociálně-právní ochraně dětí, ale poradí vám i pracovník úřadu).

Podmínkou dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí je, že žadatelé k žádosti připojí také svůj písemný souhlas s tím, že orgán sociálně-právní ochrany dětí je oprávněn o nich zjišťovat další potřebné údaje pro zprostředkování, zejména o tom, zda způsobem života bude žadatel zajišťovat pro dítě vhodné výchovné prostředí. Zároveň žadatel dává písemný souhlas s možností kdykoliv ověřit, zda nedošlo ke změně rozhodných skutečností. Žadatelé přikládají též souhlas se svou účastí na přípravě k přijetí dítěte do rodiny (povinný kurz). Pracovník úřadu, který má na starost náhradní rodinnou péči, vás doma rovněž navštíví za účelem sociálního šetření. Vyžádá si zároveň váš opis z evidence rejstříku trestů. Pokud neshledá závažné nedostatky, postoupí kompletní dokumentaci, včetně vyjádření úřadu k odbornému posouzení a dalšímu řešení příslušnému krajskému úřadu nebo v Praze Magistrátu hl. m. Prahy.

Odborné posuzování

U žadatelů o náhradní rodinnou péči se posuzuje charakteristika osobnosti, psychický stav, zdravotní stav, bezúhonnost, předpoklad vychovávat dítě, motivace, která vedla k  podání žádosti, stabilita partnerského vztahu a prostředí v rodině. Zjišťuje se i postoj ostatních členů rodiny k přijetí dítěte. Významnou součástí odborného posouzení je také zhodnocení přípravy na přijetí dítěte do rodiny. Rozsah odborného posuzování je vymezen v § 27 zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

Přípravné kurzy pro budoucí náhradní rodiče zajišťuje příslušný krajský úřad, v Praze Magistrát hl. m. Prahy nebo pověřené osoby. Smyslem kurzů je poskytnout vám, budoucím náhradním rodičům, potřebné vědomosti o  specifických otázkách náhradní rodinné péče, zprostředkovat reálné informace o situaci a potřebách dětí žijících mimo vlastní rodinu a umožnit, abyste si mohli ujasnit představy o tom, jaké dítě chcete do své péče přijmout.

V  rámci příprav budete mít příležitost setkat se s odborníky z praxe a hovořit s nimi o tom, co vás zajímá. Také se můžete setkávat s osvojiteli a pěstouny, kteří již o přijaté děti pečují a mohou vám předat své osobní zkušenosti s náhradní rodinnou péčí a zodpovědět vaše dotazy.

Na základě odborného posouzení vydá příslušný krajský úřad nebo Magistrát hl. m. Prahy rozhodnutí o vašem zařazení nebo nezařazení do evidence žadatelů o náhradní rodinnou péči. Jedná se o rozhodování v režimu správního řízení a proti výsledku rozhodnutí máte možnost podat odvolání k Ministerstvu práce a sociálních věcí. Jestliže krajský úřad v průběhu řízení zjistí závažné důvody, pro které nelze žadatele zařadit do evidence uchazečů, může rozhodnout o zamítnutí žádosti žadatele i před provedením odborného posouzení. Žádost lze rovněž v průběhu jejího vyřizování podle aktuální situace na písemnou žádost žadatele přerušit, případně vzít zpět.

Projekt vznikl díky vzájemné spolupráci

Partneři projektu

Pražské hotely Hilton

© Všechny fotografie byly použity z webové stránky Pexels.com a z archivu Střediska náhradní rodinné péče, spolek.