Domů » Vzdělávání » Literatura

Literatura

Máte zájem se do problematiky náhradní rodinné péče ponořit hlouběji? Nabízíme vám pár vybraných knih, které se tématu adopce nebo pěstounské péče přímo dotýkají. Volně ke stažení jsou vám dále k dispozici materiály publikované Střediskem náhradní rodinné péče. Na jejich webových stránkách naleznete také knihovnu s více než 600 tituly, které si můžete zapůjčit.

Průvodce náhradní rodinnou péčí

Středisko náhradní rodinné péče, spolek
• 2022
Publikace přehledně popisuje rozdíly mezi jednotlivými instituty náhradní rodinné péče. Publikace vznikla ve spolupráci Střediska náhradní rodinné péče s Nadací Terezy Maxové dětem.

Základní informace o osvojení (adopci)

Středisko náhradní rodinné péče, spolek
• 2018
Text je určen těm, kteří chtějí přijmout dítě do osvojení (adopce) se zaměřením na tzv. zprostředkované osvojení krajským úřadem.

Základní informace o pěstounské péči a péči poručníka

Středisko náhradní rodinné péče, spolek
• 2018
Tento text je určen zájemcům o tzv. zprostředkovanou pěstounskou péči a péči poručníka. Cesta od podání žádosti o zprostředkování náhradní rodinné péče až po přijetí dítěte je dlouhá, mnohdy náročná a třeba i klikatá. Přesto na konci této cesty čeká dítě, které potřebuje pomoc.

O negenetickém rodičovství trochu jinak

doc. PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D.
• 2012
Tento text je určen pro ty, kteří se na harmonizaci rodičovských záměrů nějakým způsobem podílejí z titulu své zdravotnické profese. Rádi bychom touto cestou oslovili a nabídli své poznatky a zkušenosti především praktickým gynekologům, praktickým andrologům, porodníkům, odborníkům z oblasti reprodukční medicíny (především asistované reprodukce), neonatolo- gům, pediatrům, porodním asistentkám, zdravotním sestrám a dalším odborní- kům, setkávajícím se ve své praxi s těmito lidmi.

Dítě v náhradní rodinné péči očima pediatra

Středisko náhradní rodinné péče, spolek
• 2012
Tato brožurka je určena dvěma dosti odlišným skupinám čtenářů: jedni z nich se rozhodli pro adopci často po léta trvající léčbě neplodnosti, druzí chtějí přijmout dítě do pěstounské péče. Ti první většinou nemají žádnou zkušenost se sledováním dítěte během těhotenství, v porodnici a pak pravidelně během návštěv v tzv. poradně u dětského lékaře. Na druhou stranu náhradní rodiče často přijímají do své rodiny děti s nejrůznějšími onemocněními. Potřebují praktické informace, které jim umožní posoudit, zda bude v jejich silách o dítě pečovat a „nezhroutit se“.

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči

Prof. PhDr. et RNDr. Marie M. Vágnerová, CSc.
• 2012
Pro dítě jsou rodiče nejdůležitějšími lidmi na světě. Na jejich chování ve značné míře závisí i to, jakého člověka z něho vychovají a jak se dokáže vyrovnat s vlastním životem. Pro dospělého člověka je rodičovství jednou z nejvýznamnějších součástí jeho sebevy- mezení. Vztahy vyplývající ze základní generační posloupnosti jsou podstatné po celý život, i když v různém věku mají trochu jiný význam. Představují vazbu k rodu a tím i pevné zakotvení jedince. Pokud by něco takového nebylo možné, působí rodová neza- kotvenost jako celoživotní zdroj nejistoty. Nemusí být ani rozhodující, zda jde o rodinu biologickou, nebo náhradní.

Romské děti žijící mimo vlastní rodinu

Středisko náhradní rodinné péče, spolek
• 2007
V 1. části publikace se dozvíte o historii Romů a o zajímavém výzkumu, který porovnává situaci romských opuštěných dětí po 20 letech.Další části publikace jsou již praktické rady a doporučení, která se mohou hodit všem, kdo se o romské děti starají či o této možnosti teprve uvažují.

Příběhy z nových rodin

Věduna Bubleová
• 2021
Příběhy rodin, které měly ve svém srdci i domově tolik lásky a místa, že do své péče přijaly děti, které nemohly žít ve vlastních rodinách.

Držte si své děti

Gordon Neufeld, Gabor Maté
• 2019
Přelomová kniha, u které bychom si přáli, aby si jí přečetlo alespoň deset procent rodičů v naší zemi. Jsme přesvědčení, že pokud by se tak stalo, kámen by nezůstal na kameni. Upozorňuje totiž na jeden z nejnebezpečnějších negativních trendů dnešní výchovy, a to že rodiče ztrácejí v průměru okolo sedmého roku věku své děti na úkor jejich vrstevníků. Kniha popisuje podstatu pouta, toho kde se bere, jak o něj přicházíme a hlavně, co s ním.

Budování citového pouta: Jak probouzet lásku v hluboce traumatizovaných dětech

Daniel A. Hughes
• 2017
Přelomová kniha pro jakéhokoli rodiče nebo kohokoli jiného, kdo chce lépe porozumět sobě sama, svým vztahům a životu. O co jde? Každý člověk se rodí s dvěma základními potřebami: potřebou autenticity a potřebou pouta, bez jejichž naplnění není zdravý a šťastný život možný. Čím více může být člověk tím, kým je (autenticita), tím lépe je v kontaktu se svým vnitřním nastavením a svými potřebami. Potřebu pouta či vazby (attachement) má každý druh, který se organizuje do smečky, hejna či stáda. V divočině byl základem přežití, dnes je základem zdravého vývoje člověka a procesu učení. Pochopení těchto souvislostí mění život a zvědomuje klíčové principy rodičovství, dětství a výchovy.

Projekt vznikl díky vzájemné spolupráci

Partneři projektu

© Všechny fotografie byly použity z webové stránky Pexels.com a z archivu Střediska náhradní rodinné péče, spolek.