Domů » Vzdělávání » Literatura

Literatura

Máte zájem se do problematiky náhradní rodinné péče ponořit hlouběji? Nabízíme vám pár vybraných knih, které se tématu adopce nebo pěstounské péče přímo dotýkají. Volně ke stažení jsou vám dále k dispozici materiály publikované Střediskem náhradní rodinné péče. Na jejich webových stránkách naleznete také knihovnu s více než 600 tituly, které si můžete zapůjčit.

Průvodce náhradní rodinnou péčí

Středisko náhradní rodinné péče, spolek; Nadace Terezy Maxové dětem
• 2022
Publikace přehledně popisuje rozdíly mezi jednotlivými instituty náhradní rodinné péče. Publikace vznikla ve spolupráci Střediska náhradní rodinné péče s Nadací Terezy Maxové dětem.

Základní informace o osvojení (adopci)

Středisko náhradní rodinné péče, spolek
• 2018
Text je určen těm, kteří chtějí přijmout dítě do osvojení (adopce) se zaměřením na tzv. zprostředkované osvojení krajským úřadem.

Základní informace o pěstounské péči a péči poručníka

Středisko náhradní rodinné péče, spolek
• 2018
Tento text je určen zájemcům o tzv. zprostředkovanou pěstounskou péči a péči poručníka. Cesta od podání žádosti o zprostředkování náhradní rodinné péče až po přijetí dítěte je dlouhá, mnohdy náročná a třeba i klikatá. Přesto na konci této cesty čeká dítě, které potřebuje pomoc.

O negenetickém rodičovství trochu jinak

doc. PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D.
• 2012
Tento text je určen pro ty, kteří se na harmonizaci rodičovských záměrů nějakým způsobem podílejí z titulu své zdravotnické profese. Rádi bychom touto cestou oslovili a nabídli své poznatky a zkušenosti především praktickým gynekologům, praktickým andrologům, porodníkům, odborníkům z oblasti reprodukční medicíny (především asistované reprodukce), neonatolo- gům, pediatrům, porodním asistentkám, zdravotním sestrám a dalším odborní- kům, setkávajícím se ve své praxi s těmito lidmi.

Dítě v náhradní rodinné péči očima pediatra

Středisko náhradní rodinné péče, spolek
• 2012
Tato brožurka je určena dvěma dosti odlišným skupinám čtenářů: jedni z nich se rozhodli pro adopci často po léta trvající léčbě neplodnosti, druzí chtějí přijmout dítě do pěstounské péče. Ti první většinou nemají žádnou zkušenost se sledováním dítěte během těhotenství, v porodnici a pak pravidelně během návštěv v tzv. poradně u dětského lékaře. Na druhou stranu náhradní rodiče často přijímají do své rodiny děti s nejrůznějšími onemocněními. Potřebují praktické informace, které jim umožní posoudit, zda bude v jejich silách o dítě pečovat a „nezhroutit se“.

Dítě v náhradní rodině potřebuje i vaši pomoc! Informace a pracovní listy pro pedagogy

Středisko náhradní rodinné péče, spolek
• 2011
Výzva ke spolupráci s pedagogy při hledání a užití podpůrných možností, nových metod a postupů pro snazší sociální komunikaci, adaptaci a vlídné přijetí dětí vyrůstajících v náhradní rodinné péči.

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči

Prof. PhDr. et RNDr. Marie M. Vágnerová, CSc.
• 2012
Pro dítě jsou rodiče nejdůležitějšími lidmi na světě. Na jejich chování ve značné míře závisí i to, jakého člověka z něho vychovají a jak se dokáže vyrovnat s vlastním životem. Pro dospělého člověka je rodičovství jednou z nejvýznamnějších součástí jeho sebevy- mezení. Vztahy vyplývající ze základní generační posloupnosti jsou podstatné po celý život, i když v různém věku mají trochu jiný význam. Představují vazbu k rodu a tím i pevné zakotvení jedince. Pokud by něco takového nebylo možné, působí rodová neza- kotvenost jako celoživotní zdroj nejistoty. Nemusí být ani rozhodující, zda jde o rodinu biologickou, nebo náhradní.

Romské děti žijící mimo vlastní rodinu

Středisko náhradní rodinné péče, spolek
• 2007
V 1. části publikace se dozvíte o historii Romů a o zajímavém výzkumu, který porovnává situaci romských opuštěných dětí po 20 letech.Další části publikace jsou již praktické rady a doporučení, která se mohou hodit všem, kdo se o romské děti starají či o této možnosti teprve uvažují.

Terapeutické rodičovství: metodika pro výuku skupin pěstounů a adoptivních rodičů

Kim S. Golding, PhDr. Jana Kovařovicová, Bc. Matouš Kovařovic, PaeDr. Petra Pávková
• 2022
Kniha je založena na teorii attachmentu a znalosti vlivu vývojového traumatu na vývoj dítěte. Nabízí hluboký vhled do celé problematiky i řadu praktických rad a doporučení pro výchovné vedení dětí, které byly vystaveny zanedbávání, týrání či zneužívání a trpí vztahovými obtížemi. Metodika obsahuje jak teoretickou, tak praktickou část včetně prožitkových aktivit a námětů ke skupinové práci. Součástí metodiky jsou i on‑line materiály (pracovní listy, učebnice a zápisník), které účastníci kurzů obdrží na každém setkání. Jsou volně ke stažení také zde: https://www.65pole.cz/materialy/

Náhradka

Barbora Postránecká, Jana Plavec
• 2023
Skutečné příběhy dětí, které nemohly vyrůstat se svými biologickými rodiči Novinářka Barbora Postránecká a fotografka Jana Plavec zachytily příběhy těch, kterým osud nadělil těžký začátek života. Jaké to je vyrůstat v dětském domově? Co dítě prožívá, když najde novou rodinu? A co všechno obnáší pěstounství či adopce? Aby vás osudy v této knize zasáhly, nemusíte hned uvažovat o náhradním rodičovství. Životy protagonistů totiž mnohdy nemají daleko k románovým zápletkám – a dokládají, jak moc záleží na tom, aby měl člověk během dětství u sebe někoho blízkého.

Projekt vznikl díky vzájemné spolupráci

Partneři projektu

Pražské hotely Hilton

© Všechny fotografie byly použity z webové stránky Pexels.com a z archivu Střediska náhradní rodinné péče, spolek.