Domů » Základní informace » Náhradní rodinná péče v číslech

Náhradní rodinná péče v číslech

Kolik dětí každoročně najde novou adoptivní nebo pěstounskou rodinu? A kolik nových žádostí o zprostředkování náhradní rodinné péče evidují městské úřady? Sdílíme s vámi výstupy z výkazů Ministerstva práce a sociálních věcí z oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

Ze srovnání dat mezi lety 2020-2023 lze sledovat, že v rámci tohoto období nebyl zaznamenán markantní rozdíl v počtu dětí umístěných do jedné z forem náhradní rodinné péče mezi jednotlivými roky, vyjma pěstounské péče na přechodnou, kde lze sledovat pozvolný nárůst počtu dětí svěřovaných do péče přechodných pěstounů.

Lze však například pozorovat, že počet žadatelů o osvojení, kteří jsou každý rok zařazení do evidence osob vhodných stát se osvojiteli, je dlouhodobě několikanásobně vyšší než počet dětí, které jsou každým rokem osvojeny. Počet dětí svěřovaných do pěstounské péče je zároveň dlouhodobě několikanásobně vyšší než počet osvojených dětí. Zhruba dvě třetiny dětí, které jsou svěřovány do pěstounské péče, jsou svěřovány osobám příbuzným nebo blízkým, kdy se podle platné legislativy jedná o nezprostředkovaný typ pěstounské péče.

Osvojení (adopce)

Před tím, než dojde k finálnímu osvojení (adopci) dítěte, musí budoucí adoptivní rodič(e) pečovat o dítě nejméně 6 měsíců v rámci takzvazné péče před osvojením. Tato doba je zákonem stanovena pro přesvědčivé zjištění, že byl mezi dítětem a adoptivním rodičem vytvořen bezpečný a stabilní vztah, jaký je smyslem a cílem osvojení (viz § 829 Občanského zákoníku, č. 89/2012 Sb.). Teprve po uplynutí této doby je možné podat soudní návrh o finální osvojení.

V roce 2023 bylo do péče před osvojením a péče budoucích adoptivních rodičů umístěno celkem 435 dětí, dále bylo ve stejném roce celkem 395 dětí osvojeno finálně (po uplynutí 6-měsíční péče před osvojením). Souhrně se tedy pro rok 2023 jedná o 830 dětí.

V roce 2022 bylo do péče před osvojením (péče budoucích osvojitelů) umístěno 405 dětí, dalších 302 dětí bylo v tomto roce osvojeno (celkem 707 dětí). V roce 2021 pak bylo do péče před osvojením svěřeno 373 dětí, osvojeno bylo 369 dětí (celkem 742 dětí). V roce 2020 bylo umístěno do péče před osvojením 449 dětí a dalších 312 dětí bylo osvojeno (celkem 761 dětí).

Pěstounská péče

Stejně jako u osvojení (adopce) může soud svěřit budoucím pěstounům dítě nejdříve do předpěstounské péče. Její délku stanoví se zřetelem k okolnostem případu a nad průběhem a úspěšností předpěstounské péče vykonává soud dohled (viz § 963, Zákon č. 89/2012 Sb.).

Od roku 2022 je rozlišována zprostředkovaná pěstounská péče a nezprostředkovaná pěstounská péče. Zprostředkovaná pěstounská péče je taková péče, kdy je rodina dítěti „vybrána“ krajským úřadem. U nezprostředkované pěstounské péče tento akt „výběru“ rodiny prostřednictvím krajského úřadu chybí. Nezprostředkovanými pěstouny jsou typicky prarodiče, jiní příbuzní nebo osoby dítěti blízké.

V roce 2023 bylo do dlouhodobé pěstounské péče (zprostředkované i nezprostředkované) svěřeno celkem 1615 dětí, 142 dětí bylo dále svěřeno do předpěstounské péče a 833 dětí bylo umístěno do pěstounské péče na přechodnou dobu.

V roce 2022 bylo do dlouhodobé pěstounské péče svěřeno 1542 dětí, dalších 106 dětí bylo svěřeno do předpěstounské péče a 671 dětí do pěstounské péče na přechodnou dobu. V roce 2021 bylo do dlouhodobé pěstounské péče svěřeno 1656 dětí, dalších 126 dětí do předpěstounské péče a 665 dětí bylo umístěno do pěstounské péče na přechodnou dobu. V roce 2020 bylo do dlouhodobé pěstounské péče svěřeno 1564 dětí, dále 119 dětí do předpěstounské péče a 616 dětí bylo umístěno do pěstounské péče na přechodnou dobu.

Počty podaných žádostí o náhradní rodinnou péči v letech 2020 - 2023

Žádost o zprostředkování náhradní rodinné péče lze podat v obci s rozšířenou působností na oddělení sociálně-právní ochrany dětí v místě trvalého bydliště žadatelů. Při jejím podávání žadatelé specifikují, jakou formu péče chtějí dítěti poskytovat - osvojení (adopce), pěstounská péče, nebo pěstounská péče na přechodnou dobu.

V roce 2023 bylo podáno celkem 436 nových žádostí o osvojení (adopci), dále 397 žádostí o dlouhodobou pěstounskou péči a 200 žádostí o pěstounskou péči na přechodnou dobu. "Schválených žadatelů" o osvojení (adopci), tedy těch, kteří úspěšně dokončili proces odborného posouzení a byli zařazeni do evidence osob vhodných stát se osvojiteli, bylo v evidenci krajských úřadů na konci roku 2023 celkem 1 169.

V roce 2022 bylo podáno 483 žádostí o osvojení (adopci), 367 žádostí o dlouhodobou pěstounskou péči a 221 žádostí o pěstounskou péči na přechodnou dobu. V roce 2021 se jednalo o 540 žádostí o osvojení (adopci), 380 žádostí o dlouhodobou pěstounskou péči a 120 žádostí o pěstounskou péči na přechodnou dobu. V roce 2020 potom 485 žádostí o osvojení (adopci), 315 žádostí o dlouhodobou pěstounskou péči a 121 žádostí o pěstounskou péči na přechodnou dobu.

Zdroj dat

Projekt vznikl díky vzájemné spolupráci

Partneři projektu

Pražské hotely Hilton

© Všechny fotografie byly použity z webové stránky Pexels.com a z archivu Střediska náhradní rodinné péče, spolek.