Domů » Základní informace » Náhradní rodinná péče v číslech

Náhradní rodinná péče v číslech

Kolik dětí každoročně najde novou adoptivní nebo pěstounskou rodinu? A kolik nových žádostí o zprostředkování náhradní rodinné péče evidují městské úřady? Sdílíme s vámi výstupy z výkazů Ministerstva práce a sociálních věcí z oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

Ze srovnání dat mezi lety 2020 a 2022 například vyplývá, že počet žadatelů o náhradní rodinnou péči vykazuje spíše rostoucí tendenci a nových žádostí, zejména o osvojení (adopci), narůstá. Počet osvojených (adoptovaných) dětí však naznačuje spíše opačný trend.

U dětí, které je možné přijmout do dlouhodobé pěstounské péče, je situace značně odlišná. Počty dětí, pro které se hledají pěstounské rodině, několikanásobně převyšuje počty dětí, které je možné osvojit (adoptovat). Například v roce 2022 byl počet dětí svěřených do dlouhodobé pěstounské péče pětkrát vyšší než počet adoptovaných dětí.

Osvojení (adopce)

Před tím, než dojde k finálnímu osvojení (adopci) dítěte, musí budoucí adoptivní rodič(e) pečovat o dítě nejméně 6 měsíců v rámci takzvazné péče před osvojením. Tato doba je zákonem stanovena pro přesvědčivé zjištění, že byl mezi dítětem a adoptivním rodičem vytvořen bezpečný a stabilní vztah, jaký je smyslem a cílem osvojení (viz § 829 Občanského zákoníku, č. 89/2012 Sb.). Teprve po uplynutí této doby je možné podat soudní návrh o finální osvojení.

V roce 2022 bylo do péče budoucích adoptivních rodičů umístěno celkem 405 dětí, celkem 302 dětí bylo dále v roce 2022 osvojeno finálně (po uplynutí 6-měsíční péče před osvojením). Souhrně se tedy v roce 2022 jedná o 707 dětí.

V roce 2021 bylo do péče před osvojením (péče budoucích osvojitelů) umístěno 373 dětí, dalších 369 dětí bylo v tomto roce osvojeno (celkem 742 dětí). V roce 2020 pak bylo umístěno do péče před osvojením 449 dětí a dalších 312 dětí bylo osvojeno (celkem 761 dětí).

Pěstounská péče

Stejně jako u osvojení (adopce) může soud svěřit zájemcům o pěstounskou péči do předpěstounské péče. Její délku stanoví se zřetelem k okolnostem případu a nad průběhem a úspěšností předpěstounské péče vykonává soud dohled (viz § 963, Zákon č. 89/2012 Sb.).

Od roku 2022 je rozlišována zprostředkovaná pěstounská péče a nezprostředkovaná pěstounská péče. Zprostředkovaná pěstounská péče je taková péče, kdy je dítě do rodiny „vybráno“ krajským úřadem a pěstounům je doručeno oznámení o vhodnosti stát se pěstounem vybraného dítěte. U nezprostředkované pěstounské péče tento akt „výběru“ dítěte prostřednictvím krajského úřadu chybí. V případě nezprostředkované pěstounské péče se jedná převážně o situace, kdy o dítě pečují prarodiče, jiní příbuzní nebo osoby dítěti blízké.

V roce 2022 bylo do dlouhodobé pěstounské péče (zprostředkované i nezprostředkované) celkem 1542 dětí, 106 dětí bylo dále svěřeno do předpěstounské péče a 671 dětí bylo umístěno do pěstounské péče na přechodnou dobu.

V roce 2021 bylo do dlouhodobé pěstounské péče svěřeno 1656 dětí, dále 126 dětí do předpěstounské péče a 665 dětí bylo umístěno do pěstounské péče na přechodnou dobu. V roce 2020 bylo do dlouhodobé pěstounské péče svěřeno 1564 dětí, dále 119 dětí do předpěstounské péče a 616 dětí bylo umístěno do pěstounské péče na přechodnou dobu.

Počty podaných žádostí o náhradní rodinnou péči v letech 2020 - 2022

Žádost o zprostředkování náhradní rodinné péče lze podat v obci s rozšířenou působností na oddělení sociálně-právní ochrany dětí v místě trvalého bydliště žadatelů. Při jejím podávání žadatelé specifikují, jakou formu péče chtějí dítěti poskytovat - osvojení (adopce), pěstounská péče, nebo pěstounská péče na přechodnou dobu.

V roce 2022 bylo podáno celkem 483 nových žádostí o osvojení (adopci), dále 367 žádostí o dlouhodobou pěstounskou péči a 221 žádostí o pěstounskou péči na přechodnou dobu. Žadatelů o osvojení, kteří již prošli odborným posouzením a byli zařazeni do evidence osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny, bylo v evidenci krajských úřadů na konci roku 2022 celkem 1238.

V roce 2021 bylo podáno 540 žádostí o osvojení (adopci), 380 žádostí o dlouhodobou pěstounskou péči a 120 žádostí o pěstounskou péči na přechodnou dobu. V roce 2020 potom 485 žádostí o osvojení (adopci), 315 žádostí o dlouhodobou pěstounskou péči a 121 žádostí o pěstounskou péči na přechodnou dobu.

Zdroj dat

Projekt vznikl díky vzájemné spolupráci

Partneři projektu

© Všechny fotografie byly použity z webové stránky Pexels.com a z archivu Střediska náhradní rodinné péče, spolek.