Domů » Pěstounská péče

Pěstounská péče

Upravena zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, § 958–970, a zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, § 27a) a § 47.

Co je to pěstounská péče?

Pěstounská péče je státem podporovaná forma náhradní rodinné péče, která má zajišťovat hmotné zabezpečení dítěte a zároveň poskytovat adekvátní odměnu pěstounům s ohledem na náročnost poskytované péče. Dítě může být svěřeno do pěstounské péče fyzické osobě nebo do společné pěstounské péče manželů. Právní úprava stanovuje jako určující hledisko pro svěření do pěstounské péče zájem dítěte. Pěstounská péče má ze zákona přednost před péčí o dítě v ústavním zařízení. Další informace o dětech umisťovaných do pěstounské péče najdete v sekci Děti svěřované do osvojení a pěstounské péče.

Je-li dítě s ohledem na svůj věk a rozumovou vyspělost samo schopno vyjádřit svobodně svůj názor, je třeba před svěřením do pěstounské péče vzít na jeho názor zřetel. Děti svěřené do pěstounské péče zpravidla své biologické rodiče znají. Pěstouni mají povinnost udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost dítěte s jeho biologickými rodiči, dalšími příbuznými a osobami dítěti blízkými. Pěstouni mají také povinnost umožnit styk rodičů s dítětem v pěstounské péči, ledaže soud stanoví jinak.

Pěstoun má právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti jen v běžných věcech. K výkonu mimořádných záležitostí musí požádat o souhlas zákonného zástupce dítěte, případně soud. Jestliže je pěstoun přesvědčen, že rozhodnutí zákonného zástupce není v  souladu se zájmy dítěte, může se domáhat rozhodnutí soudu. Pěstounská péče může být změněna na poručnickou péči v  případech, kdy rodiče dítěte zemřeli, byli zbaveni rodičovské odpovědnosti, rodičovská odpovědnost jim byla omezena nebo jim byl pozastaven výkon rodičovské odpovědnosti či byla omezena jejich svéprávnost.

Pěstounská péče vzniká rozhodnutím soudu a jedině soud může také rozhodnout o zrušení pěstounské péče. Může tak učinit pouze ze závažných důvodů, vždy ale musí pěstounskou péči zrušit v případě, že  o to požádá pěstoun. Pěstounská péče zaniká dosažením zletilosti dítěte. V případě svěření dítěte do pěstounské péče je pěstoun povinen podporovat sounáležitost dítěte s  jeho původní rodinou a osobami dítěti blízkými.

Od ledna 2022 je rozlišována zprostředkovaná pěstounská péče a nezprostředkovaná pěstounská péče. Zprostředkovaná pěstounská péče je taková péče, kdy je dítě do rodiny „vybráno“ krajským úřadem a pěstounům je doručeno oznámení o vhodnosti stát se pěstounem vybraného dítěte. U nezprostředkované pěstounské péče tento akt „výběru“ dítěte prostřednictvím krajského úřadu chybí. V případě nezprostředkované pěstounské péče se jedná převážně o situace, kdy o dítě pečují prarodiče, jiní příbuzní nebo osoby dítěti blízké.

Pěstouni mají nárok na dávky pěstounské péče, které by měly zajišťovat základní hmotné zabezpečení dítěte a zároveň zohledňovat náročnost této péče poskytováním odměny pěstouna. Přesné výše dávek naleznete na stránkách Úřadu práce. Podpora pěstounské péče je dále zajišťována také nastavením systému odborných služeb pro náhradní rodiny. Pěstouni mají povinnost uzavřít zpravidla s doprovodnou organizací či úřadem Dohodu o výkonu pěstounské péče, která upravuje podrobnosti ohledně výkonu práv a povinností pečujících osob.

Co je to pěstounská péče na přechodnou dobu?

Specifickým typem zprostředkované pěstounské péče je pěstounská péče na přechodnou dobu, která má plnit institut krizového nebo přechodného umístění dítěte mimo vlastní rodinu. Soud může na návrh orgánu sociálně-právní ochrany dětí svěřit dítě do pěstounské péče na přechodnou dobu osobám zařazeným v evidenci vedené krajským úřadem na:

  • dobu, po kterou nemůže rodič ze závažných důvodů dítě vychovávat (z důvodů zdravotních, výkonu trestu odnětí svobody a dalších);
  • dobu, po jejímž uplynutí lze dát souhlas rodiče s osvojením; nebo
  • dobu do pravomocného rozhodnutí soudu o tom, že tu není třeba souhlasu rodičů k osvojení.

Jde o situaci dítěte, o něž rodič zjevně nemá zájem. Nezájem o dítě ze strany rodiče se považuje za zjevný, trvá-li alespoň tři měsíce od posledního projeveného opravdového zájmu. Nelze-li však v chování rodiče spatřovat hrubé porušování jeho povinností, je třeba, aby byl rodič poučen orgánem sociálně-právní ochrany dětí o možných důsledcích svého chování a aby od takového poučení uplynuly alespoň tři měsíce. O splnění podmínek, zda rodič nejeví o dítě zájem, rozhoduje soud na návrh orgánu sociálně-právní ochrany dětí jako opatrovníka dítěte, popřípadě na návrh rodiče.

Pěstounská péče na přechodnou dobu může trvat nejdéle 1 rok. Ve výjimečných případech, zvláště je-li zřejmé, že již probíhající kroky směřují ke svěření dítěte do dlouhodobé péče, lze dítě do pěstounské péče na přechodnou dobu svěřit opětovně. Soud může nařídit svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu předběžným opatřením.

Pěstounem na přechodnou dobu se může stát ten, kdo je před svěřením dítěte zařazen do evidence osob vhodných k výkonu pěstounské péče na přechodnou dobu, vedené krajským úřadem. Proces odborného posouzení před zařazením do evidence je podobný jako u zájemců o osvojení a „klasickou“ pěstounskou péči. Příprava je realizována v rozsahu 72 hodin (u běžné pěstounské péče v rozsahu nejméně 48 hodin) a je rozšířena o témata specifická pro tento typ péče (krizová péče, spolupráce s  biologickou rodinou dítěte, předávání dítěte do další péče, přechodné pěstounství a vlastní děti pěstounů apod.). Do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, se zařazují osoby, které na základě odborného posouzení mají předpoklady pro výkon takové péče o dítě, a to zejména z hlediska krátkodobosti takové péče a témat souvisejících s přípravou dítěte na přechod do stabilní péče jiných rodičů. Poměrně rozšířená je pěstounská péče na přechodnou dobu, kdy pěstouni přijímají dítě krátce po narození. U těchto osob je rovněž posuzována jejich schopnost pečovat o děti kojeneckého a batolecího věku a schopnost spolupráce s rodiči těchto dětí.

Pěstouni na přechodnou dobu jsou finančně zabezpečeni dávkami pěstounské péče a je jim poskytována odborná pomoc a podpora ze strany doprovázejících organizací či odděleních sociálně-právní ochrany dětí obecních úřadů. Přesné výše pěstounských dávek naleznete na stránkách Úřadu práce.

Kdo se může stát pěstounem

Pěstounem se může stát ten, kdo:

  • skýtá záruky řádné péče,
  • má bydliště na území České republiky,
  • souhlasí se svěřením dítěte do pěstounské péče.

Dítě může být svěřeno do společné pěstounské péče společným pěstounům, pouze pokud jsou manželé.

Se souhlasem druhého manžela může být dítě svěřeno do pěstounské péče jen jednoho z manželů.

Dítě může být svěřeno do pěstounské péče i jednotlivci (osobě, která žije sama bez partnera, jednomu z partnerů, kteří nejsou sezdáni, či jednomu z registrovaných partnerů).

Co je důležité zvážit před podáním žádosti o zprostředkování adopce, se dozvíte v naší sekci Nároky na osvojitele a pěstouny nebo v sekci Období rozhodování.

Proces zprostředkování pěstounské péče

Upraven zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Detailní popis jednotlivých kroků na cestě za adopcí naleznete také v naší sekcí Proces zprostředkování adopce. Toto období může trvat různě dlouhou dobu v závislosti na praxi daného kraje. O tom, jak probíhají odborné přípravy a posouzení ve vašem kraji, se dozvíte v sekci Praxe v krajích.

Dávky pěstounské péče

Významným finančním zabezpečením pro nezaopatřeného mladého dospělého, který ještě studuje a žije i nadále v pěstounské péči, je opakující se zaopatřovací příspěvek. Při ukončení pěstounské péče náleží zletilému, který již nestuduje, jednorázový zaopatřovací příspěvek.

Odměna pěstouna nebo příspěvek při pěstounské péči?

Odměna a příspěvek náleží osobám, které pečují o děti jiných rodičů prostřednictvím pěstounské péče. Nárok na odměnu mají osoby pečující a osoby v evidenci, které vykonávají tzv. zprostředkovanou pěstounskou péči (pěstouni a pěstouni na přechodnou dobu). Příspěvek při pěstounské péči je poskytován při výkonu nezprostředkované pěstounské péče (pěstouni prarodiče, příbuzní a jiné blízké osoby, osobně pečující poručníci).

Od roku 2022 je výpočet obou dávek vázán buď na minimální mzdu (odměna pěstouna) nebo životní minimum (příspěvek při pěstounské péči) a jejich výše se liší také podle počtu svěřených dětí a v případě péče o děti se zdravotním znevýhodněním. Odměna a příspěvek při pěstounské péči se vyplácí měsíčně. Odměna pěstouna se považuje za příjem ze závislé činnosti a podléhá odvodům na daň z příjmu, pojistné na sociální zabezpečení, zdravotní a úrazové pojištění, příspěvek při pěstounské péči je nižší a již nepodléhá žádným odvodům.

Při společné pěstounské péči manželů pobírá odměnu nebo příspěvek při pěstounské péči pouze jeden z manželů určený na základě dohody manželů. Nedohodnou-li se manželé, určí příslušná krajská pobočka Úřadu práce ČR, kterému z manželů se dávka pěstounské péče přizná.

Další zdroje informací a užitečné odkazy

Projekt vznikl díky vzájemné spolupráci

Partneři projektu

Pražské hotely Hilton

© Všechny fotografie byly použity z webové stránky Pexels.com a z archivu Střediska náhradní rodinné péče, spolek.